Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/90

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


83 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. Under förutsättning att även för budgetåret 1942/43 ett anslag på 5,000 kronor beviljas för fortsättandet av den grundläggande laboratorieforskningen på trippelanalysens område erfordras för den praktiska prövningen av metodiken under år 1942 ett ytterligare anslag på 20,000 kronor. Över användningen av medlen har följande kostnadsförslag upprättats, varvid de under år 1941 vunna erfarenheterna utnyttjats. Kostnadslörsla g. Extra arbetshjälp. 2 laboratoriebiträden à 3,000 kronor per är. kronor 6,000 2 laboratoriebiträden à 1,500 kronor per år. - >" 3,000 6 säsonganställda biträden à 400 kronor . " 2,400 Särskild arbetskostnad för kemiska analyser " 600 kronor 12,909 Dri ftskostnad er. Kemiskt glas . -. kronor 1,000 Kemikalier . . - " 800 Fotografiskt tillbehör (för spektralanalys) .-¿>-1å0Q- ,, 3,000 Provtagningskostnad er. Resor och arvoden för inspektion och provtagningskontroll samt porton för prover i samband med försök . - . " 2,500 Diverse utgifter. Provpåsar . , . kronor 1,500 Provburkar och -kartonger . .. " 700 Tryckning av certifikat . .. - ,-fi-¿Û- 300 ,, 2,500 Summa kronor 20,000. Styrelsen för lantbrukshögskolan har funnit det synnerligen önskvärt, att den praktiska prövningen av ifrågavarande metod finge fortsätta jämväl under våren och sommaren 1942, och har därför tillstyrkt bifall till professor Lundegårdhs framställning. Statens livsmedelskommission har i remissutlåtande den 19 december 1941 anfört i huvudsak följande. Under nu rådande förhållanden är det av den allra största betydelse, att allt göres, som kan bli gjort, för att med de gödselmängder, som stå till förfogande, avvinna våra åkerjordar största möjliga skördar. En viktig förutsättning härför är en möjligast ingående kännedom om åkerjordens näringsinnehav. Under det att man tidigare uteslutande försökt fastställa detta genom direkta växtodlingsförsök, har man på senare tiden allt mera övergått till enklare metoder härför. Särskilt den s. k. markanalysen har härvid tilldragit sig stort intresse. En annan väg har beträtts av professor Lundegårdh, som genom undersökning av förekomsten av viktiga näringsämnen i själva växtmaterialet anser sig kunna få ett begrepp om gödslingsbehovet.. Det är livsmedelskommissionens uppfattning, att denna metod, den s. k. trippelanalysen, förtjänar bli föremål för prövning i stor omfattning. Härvid synes det emellertid kommissionen vara av vikt, att denna prövning företages på sådant sätt, att möjlighet finnes för jämförelse med de resultat, som uppnåtts dels vid de under lantbrukshögskolans jordbruksförsöksanstalts ledning stående lokala gödslingsförsöken dels vid markundersökning enligt här 1