Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/92

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


9Û Kungl. Maj:ts proposition nr 2. som förut nämnts nyssberörda undersökning avses skola pågå under år 1942, torde omförmälda belopp å tillhopa (15,000 -|- 5,000 =) 20,000 kronor böra i form av ett särskilt reservationsanslag, benämnt Lantbrukshögskolan: Utprövning av markundersökningsmetod m. m., anvisas å tilläggsstat li till riksstaten för innevarande budgetår. Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Majrt måtte föreslå riksdagen att till Lantbrukslzögskolan: Utprövning av markundersökningsmetod m. m. å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . -. kronor 20,000. [3.] 8 b. Lantbrukshögskolan: Undersökningar rörande kromosomfördubblade typer av lantbruksväxter, reservationsanslag. Genom beslut den 19 april 1940 ställde Kungl. Maj:t från nionde huvudtitelns reservationsanslag till Befrämjande i allmänhet av jordbruk och lantmannanäringar ett belopp av högst 5,500 kronor till styrelsens för lantbrukshögskolan förfogande att användas för fullföljande av vid högskolans växtsystematiskgenetiska institution pågående undersökningar över kromosomfördubbling hos vissa lantbruksväxter. Såsom villkor för bidragets åtnjutande föreskrev Kungl. Maj:t, att den praktiska utprövningen av de erhållna högkromosomiga formerna skulle ske vid Sveriges utsädesförenings filial vid Ultuna, under förutsättning att föreningen förklarade sig villig att utan särskild ersättning åtaga sig en dylik prövning av de vid nyssnämnda institution uppdragna nya sorterna. Kungl. Maj:t förklarade sig slutligen vilja i de fall, då arbetena i fråga resulterade i praktiskt användbara sorter, framdeles besluta huru med sorterna skulle förfaras för att dessa skulle kunna på lämpligt sätt och under betryggande kontroll komma jordbruket till godo. Härefter anvisade 1941 års riksdag (prop. nr 114; r. skr. nr 143) å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1940/41 för nämnda vid lantbrukshögskolan bedrivna undersökningar ett reservationsanslag av 9,300 kronor att utgå under samma villkor som föreskrivits för dispositionen av omförmälda belopp å 5,500 kronor. Med utlåtande den 24 november 1941 har styrelsen för lantbrukshögskolan överlämnat en framställning från professorn i systematisk botanik och ärftlighetslära vid högskolan G. Turesson, vari denne anhållit om ett anslag å 16,090 kronor för fullföljande under vintern 1941 och sommaren 1942 av ifrågavarande undersökningar över kromosomfördubblade typer av olika lantbruksväxter. - Professor Turesson har lämnat följande redogörelse för undersökningsarbetet under 1941. Förevarande arbete har fortskridit i raskt tempo, ehuru sommarens svåra torka förorsakade rätt avsevärt avbräck i uppförökningen och frösättningen av fördubblingstyperna. Av viktigare större frögenerationer avfördubblad typ förfogar växtsystematiskgenetiska institutionen nu over dylika hos v1t-