Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/94

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


92 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. fördubblingsformcrna sannolikt direkt och relativt snabbt utnyttjas till lantbrukets fromma. Förutom den specifika avkastningen sammanhänga många andra egenskaper med det förhöjda kromosomtalet. Vissa av dessa, teoretiskt såväl som praktiskt, betydelsefulla problem bearbetas vid institutionen. En sådan är köld- och torkresistensens avhängighet av kromosomtalet, egenskaper som för vårt lands vidkommande äro av synnerligen stor vikt. En annan uppgift, som bearbetas vid institutionen, är korsningar mellan kromosomfördubblade typer av helt olika arter. Dylika artkorsningar äro omöjliga eller ytterst svåra att utföra mellan dessa arters normalformer, men äro av vissa orsaker lättare tänkbara mellan samma arters fördubblingstyper. Skulle dylika korsningar mellan olika arters fördubblingstyper lyckasvid institutionen ha vissa gynnsamma resultat redan erhållits - skulle helt nya kulturväxter kunna framställas. För genomförandet av det fördubblingsarbete, som står på institutionens program, ha under de sista 8 månaderna cirka 10,000 kronor tagits i anspråk för tillfällig arbetskraft vid institutionen. I fråga om kostnaderna för de i framställningen förordade fortsatta undersökningarna har professor Turesson anfört följande. För vintersäsongen 1941/42 torde cirka 2,000 preparat behöva kromosomräknas och pricklingar av cirka 10,000 småplantor verkställas, vilket med det ordinarie korsningsarbetetet och skötseln av växthuskulturerna betyder en avsevärd arbetsstyrka, om programmet något så när skall kunna fullföljas. Vår- och sommararbetet torde icke heller med det material, som för närvarande väntar på bearbetning, tillnärmelsevis kunna skötas med den extra arbetsstyrka, som institutionen under sistförflutna arbetsår förfogat över. För att under vintersäsongen 1941/42 och under vår- och sommarmånaderna 1942 kunna fullfölja de mest trängande arbetsuppgifterna rörande fördubblingsarbetet erfordras därför ett anslag å 16,090 kronor, fördelat å följande poster: Tillfällig extra arbetskraft.- 1 cytologiskttekniskt biträde à 250 kronor för månad under 8 månader . .. kronor 2,000 4 lägre laboratoriebiträden à 150 kronor för månad under 8 månader . -. " 4,800 2 arbetare för sådd, prickling, skolning och skötsel i växthus och bänkar à 210 kronor för månad under 8 månader . -. " 3,360 2 arbetare för skötsel av kulturer på fältet à 225 kronor för månad under8månader . " kronor 13,760 M aterial b ehov: Stall- och konstgödsel . . kronor 750 Körslor . - . " 120 Kruk-, låd- och isoleringsmaterial . .- " 575 Kemikalier och glasvaror- . .. "HZ 885 kmnor 2,330 Summa kronor 16,090. Styrelsen för lantbrukshögskolan har tillstyrkt bifall till den av professor Turesson gjorda framställningen. Enligt styrelsens uppfattning vore det nämligen av synnerlig vikt, att ifrågavarande undersökningar, vilka under år 1941 givit synnerligen lovande resultat, kunde fortsättas