Sida:Resa i Sibirien.djvu/55

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
45

fogligare, och kände det så tryggt att åter wara bland bekanta menniskor i ett warmt rum. Dessutom hade Solomirsky, för hwilken han hyste en wiss wördnad, under resan hållit honom inom höflighetens skrankor och på ett så lämpligt sätt låtit honom känna sin brist på humanitet, att Due och jag i detta hänseende lofwade oss de bästa frukter af denna resa.

Under mitt wistande i Jekatharinenburg lät jag en afton öfwertala mig att gå i ett ryskt imbad i samma hus, der wi hade wår bostad. Hwarje rysk familj har i sitt hus twå för densamma oundgängliga beqwämligheter: en badstuga och en iskällare. Imbadet behagade mig särdeles, och oaktadt dylika ångbad finnas att tillgå i flera större städer i Europa, will jag dock här gifwa en skildring af dem. Badhuset är ett litet trähus, som wanligen ligger något afsides, och består af en liten förstuga med en bänk, der man afkläder sig, och det egentliga badrummet, hwari finnes en stor murad ugn. Uppå en jernrist i denna ligga en mängd stora stenar och under densamma underhålles en eld, till dess stenarna blifwa glödheta. I detsamma som den badande nu inträder, slår en uppassare, som likaledes är afklädd, watten på de glödande stenarna, hwilket ögonblickligt förwandlas till imma af kokande wattens hetta, hwilken uppfyller hela badstugan, och hwarwid de hetaste ångorna stiga upp mot det låga taket. Wid ena wäggen står en upphöjning med 4 eller 5 trappsteg af en menniskas längd, på ett högre eller lägre af hwilka den badande kan lägga sig, allt efter som han will utsätta sig för en högre eller lägre wärmegrad. Finner man inandningen af den heta imman för beswärlig, framsättes ett kärl med kallt watten, hwarmed man wäter ansigtet och sålunda någorlunda afkyler den munnen omgifwande wattenångan. Baduppassaren tager derpå en stor tagelsudd, som bestrykes med rysk såpa, och gnider dermed den badandes hela kropp. Derpå tar han en knippa björkqwistar med det torra löfwet ännu qwarsittande, håller den högt upp i den hetaste imman och bestryker eller piskar dermed den badandes kropp, i synnerhet ryggen, uppifrån ända nedåt. Man erfar härwid en känsla, nästan som om eldgnistor widrörde kroppen. Denna hudretning i förening med de warma wattenångorna, bringa kroppen i en sådan utdunstning, att swetten liksom lackar utåt kroppen. När detta har warat en stund, stiger den badande ned på golfwet, hwarpå uppassaren, af twå kar, af hwilka det ena innehåller warmt, det andra kallt watten, gör i en balja en blandning af ungefär kroppens wanliga wärma, och störtar detta öfwer den badandes hufwud.