Sida:Riksregistraturet 1647 maj fol 1097ff.djvu/1

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
8
Datum Stockholm Majus

[Utelämnad text]

J.S. Sköldebref för Oloff Joensson
Lagerkrantz.

Wy Christina &c. Göre witterligen, effter som vthi alle werldennes tijder, hoos kloke Regenter hafwer warit, och än är vthi bruuk, att ähra och dygd blifwer belönt och hållen vthi wyrdningh, och twert emoth ondska, wahnartigheet och odygd tages uthi straff, för den orsaken och, till dett enes afskaffande, och dett andres inplantande, vthi Lagh och laghe Stadgar wäll och wijsligen är wordet försedt och ordinerat, så att hwilcken icke af kärleek till dygd, will göra det godha, han då genom twång och lagsens skiärpo ifrån last och odygd hållas och afskreckias måtte, alt till den ända att dhe vthi medlet

af