Sida:Riksregistraturet 1647 maj fol 1097ff.djvu/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1098
Datum Stockholm 1647

af dygden, såsom vthan hwilcken inthed menniskeligh omgänge och sammanwistande rätt kan bestå, så myckit meera till Regementz goda erhollande wäxa och tiltaga kunde: Altså och emedan wij, trädandes i wåre Förfäders, Sweriges Konungars loflige footspår, äre inthet mindre än dhe benägne att bana wägen för wåre trogne Vndersåthere och dem till dygd och ähra, hafwe enkannerligen dhem, som emoth Oss och Fäderneslandet anten igenom Krigz- eller civile tienster äre wäll meriterade altijdh medh gunst och nådhe ihugkommit, opsättiandes somblige till ähra och högheet, andre igen deels medh ähretitlar och Sköldemärcke, deels medh godz och ägodelar benådades. Hwarföre och aldenstundh wår troo tiänare och Major, Oss Elskeligh Ehrligh och Manhafftigh Oluf Jonsson hafwer nu vthi een rum tijdh låtit sigh bruka både i Hans Maij:tz Wår Högstährade Salige Herfaders /:Glorwärdigst vthi åminnelsse:/ och sedan vthi wår och Sweriges Chronos Krigztienst, bådhe i Lijflandh, Pryssen och Tysklandh, och där vthinnan wedh förefalne och anpræsenterade occasioner, sigh altidh manligen, trogen och tappert förhållit, och inthet låtit feela på sin skyldigheet och plicht emoth Oss och Fäderneslandet, effter som honom dedh medh beröm efftersagt blifwer. Wij hafwe fördenskuldh vthi anseende af alt detta såsom och att be:te Oluf Jonsson

än