Sida:Riksregistraturet 1647 maj fol 1097ff.djvu/3

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
8
Datum Stockholm Majus

än ytterligare och så länge han lefwer i wahnligh huldh- och troskap emoth Oss och Sweriges Chrono skal wara förplichtadh att framhärda och bestå, welat af gunst och nådig benägenheet hans condition och wilckor förbättra, och honom sampt alle hans ächta lijfzarfwingar så Man- som Qwinkön, så födde som ofödde medh Adeligh titel och priviligier, jämwähl och effterfölliande Sköldemärke benåda, Nembl. Skölden försilfrad där wthi ett ½ blått leijon, på ett grönt bergh, fattande medh den ene rammen en rödh fahna, och med then andra en grön lagerkrantz; ofwan vppå skölden en öppen tornerhielm, täckedh och krantzen af blå, rödh och Silfwerfärga, åfwan vppå hjälmen en partizan, stående emellan twenne fahnor, den ena rödh, men dhen andra blå, och äre vthi en grön lagerkrantz infleckade, effter som dett medh sine rätte och egentlige färgor här afmålat står. Wij effterlåte der hoos honom och hans ächta lijfzarfwingar till en åthskildnat ifrån andre Familier att dhe sigh här effter Lagerkrantz kalla och nämbna måge, och dette förtecknade Sköldemärcke, wapn och Nampn föra och bruka vthi alle Adelige och Ridderlige saker, handlingar och Samquämbder, såsom i Fäldt, Slachtningar, Stor-

[Ett bref af detta dato finnes widh ändan på denne månan]