Sida:Rr 1645 jan mars djv31 fol25v.djvu/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
8
Datum Stockholm Anno 1645

och förmå hielpa at sustinera och wnderstödia. Then ene medh godhe hälssosamme Rådh, och Wittre förrättningar af Regementzsaker, then andre medh Wapnen och Swärdet, then medh gådt förståndh och förfarenheet af Landzens Cultur och andre Regementets Jnkomster, och then j andre saker effter som Gudh, huars och eens Natur Jnclination och Tycke gifue eenom lust till och widh handen. Men effter fast alle Menniskior ähre j gemehn mehr benägne till roo och Commod lefuadh, än buller och stort beswär, och huart och Ett Embete ähr j sigh sielff så swårt och Mödosampt, at få af eget bewåg skulle sig lätteligen thertill finna och bruka låta, Medh mindre någre begärlige ting Een eller annan ther till animeradhe: Ty hafuer Gudh alle RegementsStichtare och oppehollare, wthj alles theres sinne, som honom täckes till ansenlige kall beropa, inplantat een begärligheets gnista och [brann?], till dee Saker som enom kunne widh sådane store beswär erholle, och ther igenom een göres mehra Capabell till sin Öfuerheets tienst Derhoos och gifuit sielfue Regenterne, wåldh, frijheet och discretion the gåfuer at wthdeela, som dee hwars och eens meriter och tienster j Regementet finne enlige