Sida:Rr 1645 jan mars djv31 fol25v.djvu/3

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
8
Datum Stockholm Januarius

och proportioneradhe. Nu ähre Tu ting förnembligen j Wärlden, then Menniskior efftertrachta, Ähra och Myndighet, sampt Rijkedomb och Wärldzlige Eghor. Huilcke alle kloke Regenter hafua brukat sig och Regementen till Nytta, j thy the hafua ophäfuet then eene till ähra och dignitet bllönt then andre medh Godz och Rijkedomar, den Tridie medh bägge delarne benådat, effter som personens och tiänarens squalitet och förtienst, sampt kalssens nödhtorfft thet fordrat hafue. Derigenom, Näst een klok administration erholles alle Regementen, och inciteres Menniskiorne till efftertrachta dygd och ähra, och förmädelst goda qualiteter, warde deelachtige af förbe:te anseenlige håfuor såsom kännetekn af theres trogne och redelige förhollande. Och ähr then framför andre så mycket högre och wärdigare till skatta och holla, som wijnlägger sig, effter all mögeligheet, till at idka och drifua thet thet som Öfuerheeten och Regementet Dubbell Nytto, gagn och förkofring indrager och heembär. Therföre och alle loflige Regenter j alle tijder hafue sådanne Personer medh Margfallig ynnest till förbättring af theres Ståndh, och till förmähring af deres Godz och timmelige Wälfärdh benådat och betänkt. Så aldenstundh Wår trotienare

och