Sida:Rr 1645 jan mars djv31 fol25v.djvu/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
8
Datum Stockholm Januarius

Embethe och deruthj bestå och versere, at såsom be:te Wår GeneralTollförwaltere hafuer der wedh görligen låtet sig och spöria sin ifuer och plicht, ther medh Oss och Chronen han ähr förbunden, och then wnderdånige adfection han bär till sin höge Öfuerheet och Fäderneslandh; Altså och emedan sådanne hans meriter och förtienster tijt wth sig ersträckie, at the af Oss Wärdige Skattes medh Wår Konungzlige ynnest och serdeles Nåder at blifua recompenseradhe och ihugkombne. Ty hafue Wy wthj godh Consideration af thetta hans redelige förhollande, och den Nyttige tienst som Oss och Chronan här till giordt och bewyst hafuer, Och häreffter så lenge han lefuer at bewijsa förplichtadt wara skall, hafuer och för sig och sine barn och Effterkommande lofuat och tillsagt, at wele och skole göra och bewijsa och Wåre effterkommande sampt Weriges Chrono, all huldskap, trogen och wnderdånig tienst j alla motto, Nådigst betänkt och försedt honom Mårten Augustinson medh förbättring af hans förre wilkohr, och till den ända taget honom wthur sin Nidrigare, och satt honom wthj Ett högre och Adeliget Ståndh och Wyrde, och honom medh fölliande Wapn och Sköldemärcke begåffuat, Effter som Wy hermedh och j krafft af thette Wårt öpne bref benåde, skäncke och gifue, Nembligen En Blåå Sköldh, deruthj

Ett