Sida:Rr 1645 jan mars djv31 fol25v.djvu/6

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
8
Datum Stockholm Anno 1645

gult Leijon, medh Een förgylt Chrona på hufuudet, hollandes medh bådhe fötterne een huit Sköldh, deruthj Ett Jernfärgat Anckar; Ofuan opå Skölden een Öpen försilfradt Tornerehielm, Täcket, Crantzen och Bigelen medh gult, Blåt och huit fördelte. Ofuan på hielmen Ett gult Leijon medh een förgylt Chrona på hufwudet, hollnades för sig een huit Sköldh Deruthj Ett Anckar af sin egen färga; Aldeles som thet herhoos afmåhlat och repraesenterat står; Efftersom Wij och härhoos effterlåte honom Mårten Augustinsson, och alle hans Echte BrystErfuinger, så Man so mQwinköhn, så födde som ofödde, och så Erfuinge effter Erfuinge, till een Åthskillnadt ifrån andre Familier, at dee sig hereffter Leijonsköldh Nembna, och dette förteknadhe Sköldemärcke och Wapn wthj alle Ridderlige och Adelige Saker och Samquemmer j Fäldt, Slachtningar, tornerande, Ringrännande, insegell, Begrafninger, afmålningar, sampt alle andre desslijke occasioner j Skämpt och Alfuar, till sin och deras ähra, Nödtorfft, Egen Willia och behag, lijka som andre Adelss och RiddersMän wthj Wårt Rijke föra och Bruka måge och skole; Effter som Wy och Weele, at han Mårten Augustinsson och förbe:te hans Echte BrystErfuingar skole i blandh Wår och Rijkzens Adel(?)