Sida:Samlat dokument RO 1723 ny fil.pdf/11

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2548
Riksdags-Ordning 1723.

Lands och Watn, Flåttan och Fästningar äro, huru Staten må inrättas, huruwida de sedan sidsta Riksdag utkomme Förordningar och Förklaringar måge antagas för Lag eller ei, med hwad mera, utan åtskillnad, som Ständerne finna nödigt at efterfråga. Collegierne och Consistorierne böra ock hwar för sig wisa, huru de deras Embeten förestådt. Så böra ock uppå Riksdagen hwart och et Stånds gravamina och beswär, samt de propositioner, som något Stånd wil föreställa, så wida de ei strida emot Fundamental Lagen, af Ständerne uptagas, och inga Resolutioner derå utfärdas, som icke med Ständernes betänckande enige äro. Skulle någre enskylte Personer sig beswära uti sådana mål, som ei stå annostädes at rättas, det må ock in för Ständerne ske; Doch med det äfwentyr, i fall de ei skulle kunna wisa, det dem emot klara Lagen och Förordningarne wore för när skedt, at då blifwa derföre afstraffade efter Sweriges Lag och saksens beskaffenhet, Och såsom det ei ringa macht derå ligger, at Riksens Råd, Collegier, Consistorier, Embetsmän och Domare blifwa håldne uti sin tilbörliga heder, och för hwarjehanda oförskylte tilmälen i beskydd tagne; så må ingen sig understå på oanständigt wis, mundt- eller skrifteligen, någon af dem angripa, utan sina klagomål med fog och beskedlighet förebringa.

XIV.

Nu på det at Riksdags ärenderne måge behörigen och skyndesammast utarbetade blifwa, hwilket bäst ske kan igenom wissa Deputationer; så förena sig samtelige Stånden derom, huru många Deputationer dertil utwäljas skola, samt huru starcka de wara böra. Och som en del ärender äro af den beskaffenhet, at de ei hos stånden in pleno, utan i et Secret Utskått företagas och afgiöras böra: Ty skola så wäl til Secrete Utskåttet utur de Tre Stånden, som och til förenämnde Deputationer af alla Stånden wisse Deputerade utwäljas, neml. uti Secrete Utskottet lika månge af Ridderskapet och Adelen emot de Twenne andra Stånden, efter förra wanligheten: och uti Deputationerne dubbelt emot hwart Stånd, så at när Ridderskapet och Adelen utnämner tolf, hwartdera af de andre Stånden utnämner sex. Men på det alt missförstånd med wäljandet må förekommas, och skickelige Personer til hwar syssla utsedde blifwa; så har hwart Stånd til desse Personers utwäljande, wissa Män igenom or-

dente-