Sida:Samlat dokument RO 1723 ny fil.pdf/12

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2549
Riksdags-Ordning. 1723.

denteligit wahl at utnämna, och de Ed sin in för Ståndet aflägga, det de wid Personernes utwäljande til Secrete Utskåttet och de öfriga Deputationerne ei skola hafwa afseende, hwarken til Fränd- Wän- eller Fiendskap, Embete eller wärde, utan endast och allenast hafwa det allmänna bästa för ögonen, och derföre på alt sätt ombeflita sig, at utse sådane Personer til Secrete Utskåttet och Deputationerne, som de efter bästa samwete finna skickeligast, at handtera och skiöta så angelägne ärender, som der förekomma. Doch bör wahlet til Secrete Utskåttet icke falla på någon, som är af främmande Religion. Desse böra til den ändan taga för sig Listan uppå dem, som wid Riksdagen församlade äro, och derutur utdraga och til Secrete Utskåttet, samt hwarje Deputation, upföra hwem de til de ärender, som der förhandlas, skicklgast finna, det ware sig jemwäl deribland deras egne Ledamöter. Sedan voteras i denna Deputation öfwer de Personer, om hwilka de ei äro enhelligt ense, in til dess antalet blifwer fult. I fall någon, som til Secrete Utskåttet walder är, eller uti någondera Deputation, skulle finnas nödig wid flera syslor, kan den äfwen uti någon annan Deputation wäljas och brukas, samt timarne och tiden til arbetet derefter rättas. Sedan upgifwes Listan til Ståndet på de utwalde; och hafwe ingen mackt deras giorde wahl at tadla eller ändra. Skulle något Stånd för sig framdeles finna beqwämligare och til Ståndet lämpeligare utwällningssätt, står det ock fritt. De, som til Secrete Utskottet walde äro, aflägga den dem föreskrifne Eden hwar en för sit Stånd, samt underskrifwa den samtelige wid deras första sammankomst uti Secrete Utskåttet; Men de, som til de andra Deputationerne förordnade blifwit, aflägga allenast Eden lifligen, då Stånden finna ärenderne af den wickt, som Deputationen äro gifne til utarbetande, at de Deputerade med Ed förbindas böra, och skola altid hålla tyst och ei uptäcka, huru den ene eller andre sig i Deputationen utlåtit. Uti Secrete Utskåttet förer Landt-Marskalcken, men eliest uti hwar Deputation, derest Landt-Marskalcken ei är tilstädes, den förste af Adels-Ståndet Directionen, eller ehwem Deputationen wil af samma Stånd dertil utse, hwilken låter medelst anslag utnämna dag och tima, då de Deputerade böra wara tilstädes på den ort och ställe, som dertil utses, samt antecknar dem som försummeligen sig inställa, eller i otid bortgå. Den som sent kommer tilstädes, eller för bittida bortgår,

warnas
Q q q q 2