Sida:Samlat dokument RO 1723 ny fil.pdf/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2550
Riksdags-Ordning. 1723.

warnas, första gången, men den som hela dagen borta blifwer, eller andre gången i otid bortgår, eller försent kommer, bör erlägga något, efter öfwerens kommande, til de fattiga, och det straxt betala. Ei må någon derföre förskonas, med mindre at han fulltygar, det han af hastig påkommen siukdom, eller annat laga förfall, hindrat blifwit, då han sådant bör tilkiänna gifwa. Och på det sakerne med så mycket bättre drift i Deputationerne fortsättas måge, så äger Deputationen,, om så godt finnes, wällia dertil någon, som biträder den, hwilken Directionen förer. De Deputerade böra undersöka samt utarbeta de til dem slutne målen, och så ofta, som Stånden sådant fordra, deras betänckande skrifteligen författa, och skiälen dertil anföra, efter den mening, som de fleste Stånden falla uppå, undantagande de mål, som röra Ståndens enskylte rättigheter; Men i fall någon del af Ståndens Deputerade woro uti en skiljacktig mening, kan den med skiälen derhos anföras. En af de Deputerade, eller när Stånden det behaga, någon annan, förer pannan och författar Deputations betänckande, utan at fördrista sig bruka derwid någon egenwillighet. Af sådant betänckande tilställes hwart Stånd et Exemplar, sedan det i hela Deputation justerat och dersammastädes utaf en af hwardera Ståndet underskrifwit är; och ware aldeles förbudit, at lämna någon utom Deputationen part deraf, eller det uppenbara, för än det i Stånden föredragit blifwit. Så bör icke heller någon uti Deputationen såsom Ledamot sig infinna, som icke uti Deputation förordnad är, mindre den ene med den andra wäxla om, efter behag, utan der någon i en annans ställe blifwer af des Stånd förordnad, bör det på Extractum Protocolli upwisas. Wid alla deliberationer och rådslag så wäl uti hela Ståndet tilsammans, som Secrete Utskåttet ock Deputationerne, bör i ackt tagas, at när något Collegii förrättning under skiärskådande tages, kunna och måge wäl dess Ledamöter til underrättelse höras, men när saken slutes, eller om slutit discoureras, böra de taga afträde. Detsamma bör hwar och en jemwäl ställa sig til efterrättelse, då någon sak honom enskylt kan angå, hwarwid jemte honom dess närmaste anhörige, intil och med Syskonebarn, sig afhålla böra.

XV.

Enär förberörde Deputationer jemte Secrete Utskåttet utnämnas bör

ock