Sida:Samlat dokument RO 1723 ny fil.pdf/15

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2552
Riksdags-Ordning. 1723.

Ståndet sluten communiceras sielfwa slutet genom Extractum Protocolli de andre Stånden: Men uti saker af någon serdeles stor wickt, sker det skrifteligen genom Deputerade. När något Stånd skal komma tilsammans, låter Tahlemannen det genom anslog dagen förut, wid Porten, der Ståndet har sin sammankomst, kundgiöra, och då Ståndet de samlat, föreställer Tahlemannen det, som bör företagas, efter ordningen, och låter upläsa Deputations betänckande, hwilket utan interruption ske bör: Finnes saken ei af större wickt, än at den samma dag kan afgiöras, och likwäl något är at påminna, så läses det å nyo up, at hwar må giöra der wid sina påminnelser. Kan den då på det sättet med enhälligt samtycke slutas, skrides ej til votering, men emotsäjes den af några, och votering begäres, bör den intet afslås, utan Voteringen för sig gå; Är saken af större wicht, skal Deputations arbete lemnas på bordet, en eller flera dagar, at hwar kan hafwa der til fritt tilträde. Inomma då några påminnelser, som Ståndet wid upläsandet tycker böra tagas af Deputation i öfwerwägande, remitteras saken tilbaka til Deputation, at der öfwerses, huruwida de giöra någon ändring uti det redan författade betänckandet, hwaröfwer, då Deputation men sin utlåtelse inkommit, formeras och inrättas quæstionen uti Ståndet således, at den med Ja eller Nej kan slutas: men innan til votering och omröstande skrides måge fuller de i Ståndet med hwarannan widare derom discourera, samt hwar och en hafwa frihet, at beskedligen föredraga sin mening för hela Ståndet; Dock när Tahlemannen gifwer tillkiänna, at de skola uppehålla med discourserne, skrides til votering, hwilket på intet annat sätt ske bör, än genom hoplagde sedlar, som hwar och en ifrån sig gifwer, de der omskakas och sedan öpnas; Derwid tilses at intet mer än en zedel af hwardera framlägges. Sedan räknas vota eller meningarne, och det som mäste rösterne falla uppå, det bör hållas för hela Ståndets slut, hwilket Secreteraren, eller den som pennan förer, uti en god Ordning skrifteligen, dock utan widlyftighet, författar, och för hela Ståndet upläser. Understår sig någon under handen at upsätta projecter och dertil samla underskrifter, sådant bör anses för en hemlig stämpling och strafbar sammangaddning, så för sielfwa uphofsman, som för dem, hwilke honom med sine underskrifter bifallit; Hwarföre sådant memorial, som af flere än en är underskrifwit, ei må emottagas, med mindre der kom-

mer