Sida:Samlat dokument RO 1723 ny fil.pdf/17

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2554
Riksdags-Ordning. 1723.

uti Secrete Utskåttet föredrages, lemnas hwar och en at deröfwer säja sin mening, och så framt Landt-Marskalcken af discourserne kan förnimma, uti hwad slut Secrete Utskåttet tyckes stanna, bör han tydeligen utsäja, huru han finner deras mening wara, hwilken om den bifalles, bör den för ständigt slut anses, i Protocollet införas, samt expedition derefter ske. Dock der en eller någre få ei skulle wara med samma slut aldeles ense, måge de låta föra sina skiäl til Protcollet, eller sina påminnelser skrifteligen inlägga. Och på det Secrete Utskåttet ei må, genom Statz wärckets widlyftighet, i andra deß syslor alt för mycket hindras, bör Statz-Commissionen så tidigt utsättas, at Staten för Riksdagens begynnelse det åhret, då Riksdagen hålles, kan wara färdig, hwilket ock elliest i gemen i ackt tagas må, at Staten, innom åhrets slut, blifwer för det näst på följande inrättad. I öfrigit warder härmed dem, som uti Secrete Utskåttet Ledamöter äro, aldeles förbudit, at under warande Riksdag, med fremmande Herreskapers Ministrer och Sänningebud, samtal och umgänge pläga, med mindre Secrete Utskåttet uti något serskilt ärende dertil befallning eller tilstånd gifwer.

XIX.

När Riksdags Beslutet skal upsättas, bör deröfwer wiße Personer af hwart och et Stånd förordnas, som draga försorg derföre, at det, efter de af samtelige Stånden approberade och dem gifne puncter, som uti samma Beslut inflyta skola, blifwer rätt och wäl upsatt, samt intet derutinnan inryckt, som framdeles emot Ständernes tancka och mening uttydas kan.

XX.

Ingen Expedition öfwer Ständernes giorde slut bör utgå, innan den först uti Deputationen öfwer Expeditionerne är jemkad och öfwersedd, samt sedan i Stånden behörigen justerad och underskrifwen; med hwilken underskrift således skal förhållas, at Riksdags Beslutet af Riksens Råd och samtelige Riksens Ständer underskrifwes samt bekräftas med Riddarhusets, Domb-Capitlers, Stockholms Stads och Uplands Lagsagus Sigiller: Men de i samtelige Ständernes närwaru författade acter och handlingar af Landt-Marskalcken och Ståndens Ta-

lemän