Sida:Samlat dokument RO 1723 ny fil.pdf/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2555
Riksdags-Ordning. 1723.

lemän allena: Jemwäl ock hwad som ifrån Secrete Utskåttet utfärdas af Landt-Marskalcken och Talemännen eller någon annan af de andre derwarande Stånden. Blifwandes elliest extracta Protocolli, som in pleno eller i Secrete Utskåttet utfärdas, efter wanligheten af Secreteraren underskrefne. Skulle wid et eller annat tilfälle Ständerne finna nödigt, at hos Kongl. Maj:t giöra några munteliga föreställningar, eller ock gifwa munteligit swar uti någon sak, som Riksens styrsel, allmänna wälfärd eller hwart och et Stånd serskilt berörer, så bör sådant ske uti sittiande Råd. Och ehuruwäl samtelige Riksens Ständer äga mackt, nu och framdeles, at giöra sådana Beslut, Stadgar och Förordningar om sig och Riket, som de pröfwa tienliga til det almänna bästa, samt deras säll- och trygghet; Så äger dock Konungen ei allenast låta under sitt Höga Namn utgå, det som Ständerne Konungen til underskrift föredraga, utan och alt det de beslutit, stadgat och förordnat, sedermera befordra och handhafwa; Hwarom Riksens Råd åligger, Konungen påminna; är Konungen ej tilstädes, skola RIksens Råd, hwad til föllie deraf expedieras bör, uti Konungens Namn, med sin underskrift utfärda låta; Hwilket dem och elliest åligga skal, i fall med Konungens underskrift uppå föresagde påminnelser något längre på tiden ankomma skulle, än angelägenheten fordrar, så at ei något af alt det, som ifrån Ständerne til Kongl. Maj:ts utfärdande i underdånighet upsändes, må lämnas oexpedierat, utan skyndesammeligen utfärdas efter deß innehåld.

XXI.

Emedan efter Regerings-Formens 26. § intet hemförlåfwat Manskap må til Upbråt och Tåg upbådas, utan Kongl. Maj:ts med Råds Råde gifne befalning; Så skola mycket mindre under warande Riksdag någre commenderingar eller marcher ske til Siös eller Lands, innan Riksens Ständers samtycke och godtfinnande uti Rådet inhämtat är.

XXII.

Såsom ingen, eho den wara må, skal giöra Ständerne något intrång uppå deras Riksdagar och Sammankomster uti deras deliberationer; Så skal ei heller det länta någon til men och förfång, hwad

han
R r r r