Sida:Samlat dokument RO 1723 ny fil.pdf/20

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2557
Riksdags-Ordning. 1723.

för stridigt pröfwar. Ei må någon Herredagsman för mindre brått uti häcktelse sättas icke heller för giäld och skuld, så länge Riksdagen påstår, til sin Person häktas, fast deß egenom ifrån execution och utmätning ei kan, eller bör, imedlertid frikallas. Icke heller må någon, medan han såsom fremmande Riksdagsman i en Stad sig för Riksdagens skul uppehäller, dragas på samma ort för Rätta, med mindre han löses för giäld, som han under den tiden sig pådragit. Med Herredagsmännens Tjenstefolck, samt deras brått, förhålles efter allmän Lag. Doch skal ingen wara tillåtit, ifrån dem, som utur Landsorterne til Riksdagen komne äro, utom Husbondens lof och minne, at wärfwa, leja eller städja någon Tjenstehjon, hwarigenom de uti sin betjening och resa kunna hafwa någon olägenhet.

XXIV.

Ingen Riksdag bör längre påstå, än högst Tre Månader, men må wäl der under slutas, då samtelige eller Tre Stånd, efter före gången communication med det Fjerde Ståndet, sådant begiära. Då träder Landt-Marskalcken och Tahlemännen af hwart Stånd til Konungen, och gifwa sådant tilkiänna, samt begiära, det Konungen wille låta aflysa Riksdagen och upkalla Ständerne på Riks-Salen. Konungen utsätter derpå dag, och låter genom en Härhold under Trumpetblåsande och Puckslående påbjuda, det Ständerne, efter förrättad Gudstjenst infinna sig uppå Riks-Salen. Med Guds-tjensten och upträdandet til Riks-Salen förhålles på lika sätt wid Riksdagens slut, som wid deß begynnelse. Men då Konungen, Riksens Råd och Ständerne på Rikssalen församlede äre, håller Landt-Marskalcken och de andre Tahlemännen, hwar i sin ordning, et tahl til Konungen, tacka Konungen för deß beswär och möda wid Riksens styrelse, begära det han alt framgent låter Riksens wälfärd och det allmänna bästa, wara sig angeläget, förfäkta Konungen om deras underdåniga lydna, allan rätt håldnan, Hans och deras, samt önska honom lycka och wälgång; Och så läses Riksdags Beslutet up. Deremot betygar Konungen, eller å deß wägnar Præsidenten i Cancelliet, Konungens wälbehag öfwer det, som af Ständerne på Riksdagen blifwit afhandlat, samt förklarar sitt bifall til Riksdagens slutande, och försäkrar Ständerne om all nåd och

omwård-
R r r r 2