Sida:Samlat dokument RO 1723 ny fil.pdf/3

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
[2540
Riksdags-Ordning. 1723.]

dagen efter Konungens död, hwilket Riddarhus Förståndarne, Domb-Capitlet i Upsala och Magistraten i Stockholm til wederbörandes efterrättelse straxt och allmänt hafwa at kundgiöra. Landshöfdingarne, eller i deras frånwaro Landshöfdinge Embeten, äro och plichtige hwar i sin ort, wid hårdt answar, sådant dödsfall dem, som i Länet bo, at igenom expresser tilkiänna gifwa; på det så månge innom den föresatte tiden kunna sig inställa, at Riksens frihet förmår af dem skyddas och förswaras, til dess de långwägade kunna sig infinna, och Riksens samtelige Ständer wahlet med allmänt råd företaga. Wid sådant tilfälle, och när Thronen vacant blifwer, böra Riksens Råd straxt anwisa de fremmande Ministrerne med deras Familie och alla Betiente til någon wiss och ifrån Stockholm aflägen ort, at imedlertid sig der uppehålla, medan Konunga wahlet skier, jemwäl derom draga försorg, at berörde Ministrer til samma ort sig ofördröjeligen begifwa, såsom ock ei heller några fremmande Ministrer i Landet inlåtas måge, innan Konungawahlet för sig gådt. Ifrån samma wahl böra ock de sig aldeles afhålla, som uti fremmande Herrskapers tienst äro.

VI.

Uppå Riksdagarne skola sig infinna, Grefwar, Friherrar och Adel, en af hwar Familie, som fylt sina 24. åhr; äfwen ock Biskoparne och Superintendenterne eller en skickelig Man af hwart Consistorio, försedd med hela Stiftets enhelliga wahl och Fullmackt; så wäl som ock en Prästman af warje twenne eller trenne Probsterier eller Contracter; Så ock af hwarje Stad en eller flere Fullmäcktige, efter et fritt och ordenteligit wahl, likmätigt Regerings-Formen; I lika måtto en Bonde af hwart Härad, som bofast Man är.

VII.

Utaf Ridderskapet och Adelen infinner sig en af hwar Ätt, som Familiens Säte och Stämma hafwa skal; kan ei någon af Familien sig infinna, hafwe frihet at wälja af annan Familie Fullmächtig, som sielf ei Stämma för sin Familia förer. Utom Biskopen, eller den som i Biskopens ställe ifrån Consistorio kommer, wäljer Presterskapet i hwart Probsterie eller Contract sin Fullmächtig; och der Presterskapet i flere Probsterier

å säm-