Sida:Samlat dokument RO 1723 ny fil.pdf/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2541
Riksdags-Ordning. 1723.

å sämjas om en Fullmächtig, står det dem fritt; Städerne äga deras fria wahl, at wälja til Fullmächtige af deras Stånd, hwilka de dertil skickeligaste finna. Är det så, at twå eller högst tre af de minste Städerne willia sammansätta sig om en Fullmächtig, det måge de giöra. Försummar något Stift, Probsterie eller Stad at ställa Fullmächtige; skal den wara förfallen til det wite, som Ståndet pröfwar skiäligt at utsätta, och swara kan emot den omkåstnad, som et jemlikt Probsterie eller Stad på sin Riksdags Man giöra måste. Allmogen i hwart Härad wäljer sin Riksdags Man af sielfwa Bonde-Ståndet, som innom Häradet bor, och bofast Man är, och tilförende icke i något annat Stånd eller Bestälning stådt harwer. Hwarwid dem fritt wahl lämnas bör, utan Landshöfdingens, Häradshöfdingens, Häradsfogdens eller någon annans intrång. Willia flere Härader sammansätta sig om en Fullmächtig, det står i deras Frihet. Wid alla Riksdags Mäns wahl, bör den blifwa Riksdags Man, som mäste Rösterne falla uppå, och får den, som walder blifwit, sig ei derifrån undandraga, med mindre han laga förfall hafwer, och niute han fritt och tilräckeligit underhåld och Resepenningar af dem, som han är Fullmächtig före.

VIII.

Den Riksdags Man, som wid Riksdagen och de derwid förefallande rådslag sig i rättan tid icke infinner, bör åtnöjas med det de närwarande slutit, och hafwe ingen macht derpå at tala.

IX.

När Riksdagsmännen af hwart Stånd til sattan dag och ort sig infunnit, antydas de under Trompete blåsande och Pukslående sig at angifwa och sina Fullmachter upwisa. Ridderskapet och Adelen angifwer sig uppå Riddarhuset, och de, som med serskilte Fullmachter af dem äro försedde, inlefwerera dersammastädes sina Fullmachter. Preste- Borgare- Och Bonde Stånden infinna sig hwar på sin ort, och låta igenom fyra Deputerade af deras Stånd insamla Riksdags Männernes Fullmachter, på det icke någon uti Tahlemans wahlet, utan Fullmacht, må taga sig någon delachtighet. Och sedan Tahlemännen walde äro, samla Tahlemännen Fulmachterne, och dem uti Kongl. Cancelliet hos den,

som
P p p p 2