Sida:Samlat dokument RO 1723 ny fil.pdf/6

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2543
Riksdags-Ordning. 1723.

at som jag är af - - - efter föregångit wahl utsedd och förordnad til des (Landt-MarskalckTahleman) wid denna Riksens Ständers sammankomst; Så skal jag uti denna mig anförtrodde Förättning fram för all ting mig til noga och oförkränckt efterlefnad ställa Sweriges Rikes faststälte och beswurne Regerings-Form och öfrige Stadgar, som för Riksens Fundamentale orygglige Lag allmänneligen wedertagne och erkände äro, hwarifrån jag uti ingen måtto träda skal, utan til följe deraf, wid alla förekommande ärender, med högsta flit derupå arbeta, at en oföränderlig renhet uti Religionen styrckias, Kongl. Maj:ts Höghet och Ständernes frihet förwaras och handhafwas, samt hwart och et Stånd wid dess wälfångne Privilegier, rättigheter och förmåner bibehållas måge, så at Guds Namns ähra och Kongl. Maj:ts och Rikets ouplöseligen med hwar andra sammanknippade wälfärd och allmänna bästa uti alla mål befrämjas, med hwad deremot på något sätt sträfwar, efter yttersta förstånd afbögdt och hämmat warder. Jag skal och alt hwad, som i Ståndet föredragas bör, rent och tydeligen proponera och föreställa, och ingen sak emot des rätta och sanfärdiga grund och sammanhang wrångia eller liskeligen beskönja, utan derå noga wård och upsickt hafwa, at hwart och et mål redeligen och ordenteligen hanteras, rättrådeligen öfwerwägas och skyndesammeligen tilslut befodras. Och som mig å den ena sidan åligger inga andra mål, den rätta Riksdags ärender, i Ståndet at förekomma låta; Så skal jag och å andra sidan ei heller något deraf, för hwarjehanda afsickt skul, hindra och nederlägga, eller nederläggas låta; Jag skal ock på det högsta beflita mig derom, at god ordning i Ståndet hålles, och alt wäl skickeligen tilgår, samt hwarjehanda oreda förekommes; Winläggande mig i synnerhet derom, at alt ämne til osämja och misshällighet så wäl ibland Ständers Ledamöter, som samtelige Stånden emellan försickteligen afstyres och utur wägen rödies. Jag skal och hwad wid rådslagen tyst och lönligit hållas bör, för ingen uppenbara, eller mig om sådana Riksens ärender med någon, eho den wara må, hög eller låg, inländsk eller fremmande, i samtal inlåta; För öfrigit skal jag hwad Riksens Ständer uti den författade Riksdags Ordningen stadgat, eller mig widare föreskrifwit warder, på det nogaste efterlefwa, och af all det, som

detta
P p p p 3