Sida:Samlat dokument RO 1723 ny fil.pdf/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2545
Riksdags-Ordning. 1723.

och utan at tilwälla sig någon Stämma uti Ståndet. Innan han sitt Embete tilträder, skal han förut, efter hosgående Formular, hos Ståndet lifligen sin Ed aflägga:

Jag N N. som til Secreterare hos det redeliga Bonde-Ståndet, wid denna berammade och nu påbegynte Riksdag, utsedd och förordnad är, lofwar och swär wid Gud och hans heliga Evangelium, at jag denna min Bestälning och Embete med allan flit, omsorg och åhåga, troligen och rättrådeligen förestå, wårda och utföra skal. Jag skal jemwäl bispringa Ståndet med goda underrättelser och påminnelser uti alt det, som til befrämjandet af Hans Kongl. Maj:ts och Riksens tienst och bästa, jemte Ståndets och hwars och ens rätt och rättighet lända kan; Hafwandes för ögnamärcke Hans Kongl. Maj.ts dyra försäkring och den af samtelige Sweriges Rikes Ständer beswurne Regerings-Form och Fundamental Lag, samt Riksdags-Ordningen; Hwarhos jag också förplichtar mig, at för ingen, tho han wara må, Ståndets råd och samtal, utom dess tilstånd, på något sätt uppenbara, utan alt hwad som Ståndet efter moget öfwerläggande och betänckande kan blifwa ense om, och för godt finna, uti pennan fatta, upsätta och behörigen utföra; Doch så, at ingen ting uti Ståndet af mig upsättes och befordres, som strider emot Riksens frihet och allmänna wälfärd, utan skal jag sådant efter yttersta förstånd söka at hindra, afstyra och förekomma. Jag skal ock noga i acht taga hwad som til Ståndets bästa och fördel uti alla förswarliga mål tiena kan, och uti alt mig således förhålla, som en ärlig och redelig Man ägnar och anstår.

Så sant mig GUD hielpe til Lif och Siäl!

Sedan bör Secreteraren niuta samma säkerhet, som någon annan Riksdags-Man, somt hafwa för sitt beswär, efter öfwerstånden Riksdag, en skiälig wedergielning utur Ränte-Cammaren at undfå, den samtelige Ståndens Talemän hafwa at utsätta. Så skal ock Secreteraren, i hwad Stånd han är, wara skyldig, antingen då hela Ståndet, eller någon Ledamot af Ståndet det fordrar, Protokollet upläsa. Til honom måste ock alle Memorialer och Skrifter, som någon af Ståndet ingifwa wil, hwilke altid böra wara underskrefne, lefwereras, at de wederbörligen annoteras kunna. samt extraheras, om så nödigt finnes. Ingen må, wid förlust af des Säte och Stämma, ingifwa i

annat