Sida:Samlat dokument RO 1723 ny fil.pdf/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2546
Riksdags-Ordning 1723.

annat Stånd något Memorial, innan han först i sit egit Stånd des ärende skrifteligen anmält.

XII.

Konungen, eller Riksens Råd i Konungens frånwaru, eller wid dess dödsfall, låta igenom en Härold, under Pukslående och Trumpete blåsande, utlysa dagen, då Ständerne, efter förrättad Gudstienst, måge komma tilsammans uppå Riks-Salen. Gudstiensten förrättes af en Biskop i Stadsens Storkyrckja, hwarest alle Ständerne böra sig enhälligt infinna. Sedan Gudstiensten är sluten, träda up til Riks-Salen, först Bondeståndet, sedan Borgareståndet, derpå Prästeståndet, med deras Talemän; och så Ridderskapet och Adelen, hwilke hafwa sin Landt-Marskalck fram för sig; Hwar på följer Öfwerste-Marskalcken med Riksens Råd, klädde uti deras Riks-Råds Habit, näst för Konungen, som då är i sin Konungsliga skrud, med Crono och Scepter. Främst uti Salen står Kongl. Thron, der uppå Konungen kommer at sittia; Dernäst hafwa Riksens Råd på ömse sidor sina rum, och Ridderskapet och Adelen samt de andre Stånden deras tilordnade ställen, efter wanligheten. Deruppå äskar Öfwerste Marskalcken liud. När det skedt, förer Konungen sielf, eller der Konungen wore frånvarande, eller at honom så godt synes, Præsidenten af Cancelliet, talet til samtelige Riksens Ständer, tackar dem för det de sig infunnit, och begiärer, at de wilja gifwa ackt på Propositionen, som dem föreläsas skal, derom sedermera rådslå, och så deröfwer, som de Secrete Propositioner Konungen dem sedermera giör, författa ett slut; Hwarefter Konungen låter upläsa den allmänna Propositionen, som Konungen dem meddelar, och inga mål, som secrete wara böra, innehålla måste. Ständernes Tahlemän, först Landt-Marskalcken och de andre Tahlemännen hawarefter annan, träda sedermera, då Öfwerste Marskalcken dertil teckn gifwer, utur deras säten för Konungen och aflägga tacksäjelse för kallelsen samt för Konungens Beswär wid Riksens styrelse, och utlåfwa at willia öfwerlägga de författade Propositioner och uti det slut stanna, som kan lända til Riksens allmänna bästa och wälfärd.

Deruppå stiger Konungen och täSnderne up, och beledsagas Ko-

nungen