Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/145

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


SO KLO-RmfPAREIf.

föremålet under eget slägt märke ojh benämning, hvilka omsider, i vår tid gillade af Latreiile, vi älven nu trott oss böra antaga. Klo-kryparen utgör säledes ett slägte bland skaran af de egentligen vinglösa Insekterne (Aptera), utmärkt genom sitt med två ögon och två länga, kräftklaliliii munsprut försedda hufvud, samt hopp med 8/Otter °), Hel och hallen är den sältan mer än en linie i längden, och knappt hälften deraf i bredd. Hufvud, bröstdelen och bälgen utgöra ett sammanhängande helt. Det förstnämda är ganska litet, speisigt af tvenne framskjutande käkar, besatte med spridda hår; ofvanpå ses, ehuru endast med tillhjelp af ett väpnadt öga., nära sidorna, två runda ögon, löga skiljaktiga till färgen från hufvudets yta, som synes mörkbrun. Ofvanför käkarne upptäckas ännu två andre små upphöjningar, hvilka Svammerdam trodde, i likhet med dem hos Spinnlnrne, också förtjena namn af ögon, men äro förmodligen icke det. A ömse sidor af hufvudet utgår, fästad under detsamma, en Jång arm, bestående af fem leder (två korta runda, och tre långa smala), försedd; i ändan med en knip-klo, lik Kräftornas, hvaraf den ena eller yttre spetsen är rörlig. Begge äro dessutom glest beströdde med långa, utstående hår. Klornas färg, äfvensom den på armens leder, är nästan rödaktig och lifligare än kroppens. Desse armar, icke egentligen förenade med munnen, borde knappast förliknas med munspröten hos Insekterne, om de ej syntes såsom närings-redskap uppfylla deras ställe, och man ej funne dem hos Kräftorna analoga. Att kalla dem antenner eller ock trefvare, vore mycket"sämre. Bilen är korr, bredare än hufvudet, rundad och slät,' och ger, som vanligt, fäste åt fyra par fötter, alla sammansatte af fem olika långa leder, och slutas ined två knappt märkbara klor på hälarne. Fötterne äro blekare till färgen eller gulbruna, samt kortare än bälgen, som är eggrormig, något nedtryckt, gråbrun och består af ii segmenter, synbara genom

') täcke-slägtet (Plialangmm) synes emedlertid snanre an Qnalitrcns lillegna sig Klokryparen, såsom en af sina arter. Von Linné gjorde också en sådan fuiäiidring i dess sist af; honom utgifna Natur-system (FhaJangium Cancroides). Naturen har försett flera af samma slägte (Ph. candatum, reniforme L. och Innatum ock Araueoides Pall.) med armar eller niunsprut af äika besynnerlig skapnad. Men KloKryparen äger hvarken den élskilda balen (thorax), eller det första Turliga och utmärkt Unga fotparet m. m., som dessa, I dessa afseenden iikaar den Qralstren, och ar således eu länk emellaa bäd*.