Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/148

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


KLO-KRYPAB.EW.

83

tid brukad, är likväl ett säkert räddningsmedel. Taranteln, en verklig Spinnelart, har stundom lånat sitt namn St denna, och derigenom fin mer ökat sitt vnnrykte, som dess, kanske, oskyldigare natur icke torde förtjena.

Hvad slutligen vår Klo-krypare angår, torde man icke med visshet kunna tillägga honom någon utmärkt odygd. Emedlertid, lör att fullkomna hans korta historia, bör icke den (vi förmoda, af trovärdig person uppgifne) berättelsen förbigås, «att ett sådant kräk nattetid en gäng « befunnits hafva inborrat silt hufvud i låret på en Bonde, fi hvarefter en. bula af en hasselnöts storlek uppkommit, «åtföljdt af en förfärlig värk i hela delen.» {Linn. faun. Svec. p. 460.)

Tab. a. Klo-kryparen i naturlig storlek. — b. Dengamma sedd på öfre sidan. — c. nedifrån, begge förstorade. — Hufvudet, mycket förstoradt. — e. En klo, förstorad. — f. eggen, n. st. .— g. Desamma förstorade, efter Rccsel, *)

') Figurerna hat Rasel vita Tal änkillljra olikheter, älVen i färgerna, men desse sednare'äro s3kert höjde öfver det naturliga Lärhållandet. ftlau lioppai att de härjemte b'l\>gmJe afbilder tkoia eisätia hvad 10m iuuilia i noggranhet blilvit aaknadt.