Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/162

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


BINNIKEMASK.

9*

sägn sig känna et slags sugande, än på flera ställen af underlifvet, än oförändradt på ett och samma, gemenligen vid lika tid om dagen, hvarefter frossa infinner sig och anfallet slutas med mer och mindre stark feberhetta. Säkraste bevis att mask finnes, är utan tvifvel då man ser att stycken deraf bortgå.

Att for öfrigt med allt detta, ingen egen sjukdom kan sättas på Maskarnes räkning, utan att de egentlige Sjukdoms-orsakerna måste sökas i kroppens och vätskornas beskaffenhet, hvilka dels befordra dessa kräkens liilvext, dels 1 förening med dem dana ofta märkvärdiga symtomer, Jär väl ingen erfarenhet bestrida.

Stor del af de så kallade Mask-medel, hvilka man alltid föreställt sig böra gifvas i naturen; förtjena väl icke det namnet i egen bemärkelse; och om de någon gång göra skäl deriöre, torde andra biomständigheter dertill bidraga, såsom ökad perislahisk rörelse m, rn.

Då de medel, som användas mot Spol-maskar och Spring-maskar hos menniskor, befunnos otillräckliga att drifva Binnikemasken, tänkte man länge på något specifikt mot densamma; men ehuru många metoder sökt tillegna sig en såJtin titel, är ingen af dem ofelbar *)'. Alla åsyfta att genom drastiska Purger-medel bestorma fienden på en gång, emedan de öfrige föreskrifterne äro sannolikt (som Seite och Bloch yttrat sig) utnn väsendtlig nytta. Huru litet denna Purgermetod är gagnitnde, bevisar dess förfördelunde af digeslions-iormågan , vida mer än den häftigaste dysenteri; och att den, utom befordrandet af större slemsamlingar och deraf än mer benägenhet för maskar, uppväcker de plågsammaste kemorroidal-arislöter m. ni., och är dessutom vådlig for retliga och nerisvaga personer. Lindri.gare medel böra således väljas. Att, efter Tfeigels sätt, fortsätta bruket af upplösande och med Visceral-medel förenade Salter, använda Cftabem bekanta oJja **), grantt

  • ) Sådana äro den Nuffersha, Schmulsnrtika, HerrenicluvandtMa,

Clot3ius- Waglcrska, Odierjfta, Letigfeldska m. fi. Härvid må den af Bourdiet i liuller. de Société Philom, i Paris >meddelte uppgift äfVen .1. löras Det är bruket of j4£ther lulph. hvaraf 1-2 drakmer på en sång elfvas om morgouen med infusion på Qrwbunk-roien, och dogen efter såsom afförande, Ol. Ricini i behörig mängd, o<;h om Masken icke bortgår, repeterade doser af EngeSskt Salt. Masken skall vid bortgåendet syn»' nästan ttpplöit, Några veckor efter hvarandra, begagnat samma medel.

  • .') Denna Olja, som egentligen tiljl.ör Boskaps-Apteket, tillredes så:

Hästhofvcr el], Kölhorn skäras i Små »ty Olen, hvarmed sn Sten-retori fylles