Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/192

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


59* LOPPSLÄGTET,

Otora ocfi sällsynta former hos Djuren må billigt Sdiaga sig vår förundran. Huru förvilnandc äro icke dessa lifvade mas. aor a£ Elefafiten, Noshörningen, Nilhästen och Hvalen, och ännu mer uråldrens ofautligare djurlemningar I Men hvilken mängd af varelser h\imla icke t Naturen, som knapt märkbara för det vanliga ögat, för forskarens blickar framte egenskaper analoga med de jättelika alstrens. De liksom bekräfta Uttrycket af Plinius : Att Naturen «r itänt i de ihinstq tingen. Loppslagtet, ett af de mest namnkunnige bland Inscctcrne, har, utan tvifvel för desa vidsträckta bekantskap med menniskan, nästan haft anspråk på de Naturkunniges uppmärksamhet. De synas icke eller hafva sparat hvarken tid eller möda att fötklara dess märkvärdigheter, hvaraf det som ma* nu gar att meddela, torde vinna så mycket mera bifall, sot* föremålea äro icke af de minst famiiiera.

Von LiSné inrymde detta Slägte ibland Kryparnt (Aptera); men en bjitire öfversigt af den naturliga frändskapen etnellan Insecterne, föranledde Fabricius, att, för det öfverensståmmande i somlige organer med Bladsput- ccb Bärfis. familierne, föra Loppan till flocken Ryngota, bland hvilka hon tillegnar sig följande Hufvudmärken: Munnen med inlojdsnahel, hvars balja består af 5 leder cch omfattar ett tagellilt sugrör ,■ 2 itnå shifvtr sitta vid snabelns bas.

Länge var endast en an af Entomologerne uptecknad; men fednare forskningar hafva uptäckt flere, och möjligt vis m£ framtiden göra det än vidare. Emedlertid se här det vigtiga» stc af deras historia, som vi känne,

L Allmän Loppa,

PULEX Jhäitans. På F. Kirrpu. På Er. Puct. På E. JFlea, På T. Floh.

Kroppen är ovalj trind och mörkbrun» Sna. behi är något kårtare än främre låren,