Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/258

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


66.

DYNT-KRÄKET.

CYSTICERCUS cellulosae. Dynt. På T. Finnen. På Fr. Hydatide. På D. Tinteorin.

Hufvudet är fyrhörnigt; snytet utstående och försedt med hullingar; kroppen trind, vid halsen smalare, och ändas bakåt med en elliptisk stjertblåsa.

Rudolphs Entbz. Hist. a, a, p. 333. — Linn. Sytt. Nar. ed. Gmel. h. p. 3039. {Txnia cellulosa.) — Malpigh. in Epliem. Nat. Cur. dec, a. Ann. 7. p. 58- — Vftpfer, ibid. Ann. 9. p, 431-451. — Fabricius i Dansk. Vid. Seljk- Skrivt, N. Saml, a. p. ao?. — Gceze NeuesteEnideekuiig. Hallet784. — Fischer Cont. expos. Wern. 3. p. 63. — Schrank Bayersche Heise p. i37" -7 Slumenb. Abbild. 4' H. n< 39- — Jordens Ilelmiuthol. p. 5y. — Zeder Naturgesch. p. 407.. — Steinbuch Commear. de Taenia. liydaligena anomal». Erlang. 1801.,


Genom den upptäckt Tyson först gjorde af Intestinalkräk, som kunna träffas i andra delar af djurkroppen än tarmkanalen, öppnades för naturforskaren ett nytt fält, som inom sin nästan gränslösa omfattning, företer varelser, så mycket snarare undgående allmän upmärksamhet, som de ofta endast med väpnade ögon kunna igenfinnas och urskiljas, och äro derjemte inhyste på så dolda ställen, att man blott tillfälligtvis uptäcker dem.

Bland tusen andra må här nämnas Blåsmaskarne, ett namn som man, utan afseende på en grannlaga slägtskillnad emellan föremålen, tillegnat alla de maskkräk, hvilka antingen äro inneslutna i en blåsa, eller på hvilka en dylik utgör någon del af deras kropp, och kunna träffas öfver allt i djurkroppen, utom i magen och tarmarna, men i musklerne, hjernan, brösthålan, lefvern, njurarne, kröset, utanpå fet-tarmarna, lifmodern och urinblåsan. Emedlertid, i mån kunskaperne, äfven häri, genom nya uptäckter blif. vit utvidgade, hafva de mera uplyste funnit utväg att följa naturen närmare på spåren, genom bestämmande af sanna slägter och de arter som tillhöra dem [1].

Cysticercus [2] är ett slags Blåsmask och nu antagit

  1. Att man varit villrådig om benämnande af så beskaffade kräk som dessa, vittna de flera som finnas, gifna — Hydra af v. Linné g Ttrnidt apecms af Pallas, Gostze och Gmelin; Verums vesiculares af Biockg Hyd<nigen*: vesicariat of Schrank, IlyJatula a T jjbiigaard Sce.
  2. Zeder, som gifvit namnet, har sammansatt det af Grekiska orden Κυςις vesica. blåsa, och Χερχος cauda, stjert.