Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/259

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


102 DSNT-KRAKET.

namn för det Kräk hvars Historia här bifogas, innefattar låledes Majkar, som äga fyrmynt hufvud och en rynkig Jirovp med stjertblåsa > samt äro i en yttre blåsa eller oapsel inneslutne.

De gamle anmärkte bos Svinkreatur en tillfällighet, hvilken de ansågo som ett slag* sjukdom hos dem — små blåsor, som, fyllde med en nästan klar vätska, lågo spridda emellan iiuisklernes fibrer, Sekler, ja årtusenden försvunno, och man anade icke hvad de vetkligen voro. Från äldre tider kallade Tyskarne dem Finnen.

Men, knappt /to år sedan (1782) fann Otto Fabricius, först af alla, att dessa blåslika kroppar voro lefvande kräk, och detta bestyrktes, kort efter, än vidare af Gosze. \VFernert Uscher och Treutler gåfvo nya bevis åt uptäckten, och Steinbttch fullkomnade den omsider. Då vi nu läna hans beskrifning, ansp vi den lemna föga ölrigt att dervid tillägga,

Dynt-KräJset omgifves, efter Slägtets natur, af tvenne hyllen. Gömdt inom det inre, liknar det en af de vanliga Hydatider *), som vid vissa sjukdomshändelser förekomma. Den har utseende af en genomskinlig blåsa, danad af den tunnast» hinna, och fylld med en klar blåhvit vätska, samt ligger lös inom det yttre hyllet. Blåsan är dubbelt längre än dess bredd t versöfver (4—6 lin. lång och 2—3 bred.) — Skapnaden är orabytiig efter läget, last merendels aftång, stundom alldeles rund, eller hnlfmåniik eller hantig, o. s. v. Hinnan, hvaraf blåsan bildas, visar en slät yta för det nakna ögat, men under synglaset är den liksom knottrig. Inre sidan är fullkomligt slät. Som blåsan är genomskinlig, ser mrni midt efter längden inuti en liten

') En Hydaild är en enkel, någol härd och ined en klar tympha fylld blåsa, och som inan ansett vara en- utomordentlig utsväiloing eiler si til] sägande* aneuiism af Jymphaliska kärl. Kägre hafva trott, och må hända icke alldeles; ul:u liiäl, alt Hyditiderne ära oft» ämnen rill organiska rarelser ni" deras naiur som här omtalas. En sådan mening hyste bland andra Edw. Tyson, som mer Sn eti sekel sedan, iPhilos. Transact. n. 190. p. 506—510. beskref sin Lu/nbricus hydropicta. — ■ oran essay to provelhaiHydatides often rnet in nu.rbid animal bodier, are a speciel of Worms, or tmper[*ect Animals • Hans observationer toto gjorda pä en Antilop1, orli de Bläsmjskar han hos densamma funnit, tillegnade han «eit dubbelt hylle — en Teiractil hals och stjertblåsa, som han likväl ansåg for magen-> Af äldre flnlmimhologer, nästan sarmidige med deune ForfnNare, må ock<åPb. J. Hamnan och Slal/tigh näjnuas, såsom, i följd af egna. lön, hysand* lik» tankn