Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/260

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


DYNT-K. RAKET.

103

trind blekhvit kropp fästad, hvari diameter är 3:dje eller 4;Jedelen af blåsans längd; men härom strax mera.

Den yttre blåsan eller capsein som omger den nyssnämnde inre, eller Kräket med dess egen blåsa, för att skydda den frin klämning, är tjockare, segnre, och beslår af cellvåf samt är dermed anväxt vid de omgifvande muskelhbrerne och, som det tyckes, försedd med fina blodiöc trån dem. Dess inre yta är alldeles slät, och fuktig st de inträngande vätskorna. Detta yttre svepe hör visserligen icke till Mask-Kräket, utan, alldeles deritrån skildt, kommer från muskeln sjelf, ehuru Maskens retning derå må på något satt bidraga till dess danande. Man har liknat det vid sömntorn på Tornbuskar (Bedegliar), eller vi<l galläpten, hvilka, som bekant är, hysa vissa Insekt Larver inom sig. Skapnaden är rund, oval, mer eller mindre indragen, allt som den med Here eller färre punkter fästas vid närmaste delar. Undre sidan är gemenligen platt, den öfre rundad och iösgöres iätt, tillika med Kräket, från köttmassan, om det händelsevis blottas. Hålles den emot ljuset, ser man den inre eller stjertblåsan derigenom: men göres en inskärning, så visar sig Masken som den tunnaste hydelis, och ligger helt lös inom densamma.

Så väl nämnde yttre hylle, som Maskens egen blåsa, fylles med en klar vätska, förmodligen af lymphatisk natur. F.nligt de försök som Bloch dermed anställt, skall ingen hinna deraf bildas i kokanda vatten, icke heller vätskan löpna vid tillblandning af Sprit eller Mineral-Syror.

Uttages nu den lilla inre blåsan ur den yttre eller capseln, upptäcker man, vid ena ändan, sjelfva Masktn lik en liten utstående knapp. Gömd eller indtagr-n inom sin blåsa, visiir den sig alldeles klotrund. Betraktas åter k ro pp«n särskilt och efter dess längd, förejtätler den en hinnagtig, ihålig kanal, med många yttre ringvis gående rynkor, är smalare i främre ändan, och vidare i den andra hvarest jtjertbSasan befinner sig, och hvars Öppning, pä lika sätt som ögon-pupillen, vidgas och sammansnörpes af ftlacken. Hopdrogen i klotform inom blåsan, simmar h«n dock ick» i dess vätska, utan är hård-orh sp.mstig, så att dfn eller klämning lätt återt«g«*r sin skapnad och deraf ickn lidrr, så myrktt mindre, som sjelfva blåsan äger lika späitsughet. Då han utkryper ellt-r utvecklar si^, sker äet ung.lär så som trefvérhe (lentscuia) på en HelixSnigel; först synes den delen tsf kroppen aoin är aäiina» éppnia-