Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/311

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
108
VANLIG NEPA.

ken, ehuru dessa sjelfva äro rofinsekter. Likaledes har jag sett Nepa icke skona sina egna döende kamrater.

Tvertemot hvad med vatteninsekter vanligtvis äger rum, är Nepa ganska seglifvad. Jag har sett en sådan, beröfvad hufvudet, ännu lefva öfver 24 timmar. Luftrörets afklippning synes ej medföra särdeles olägenhet; sålunda stympade individer hålla sig endast något närmare vattenytan.

Huruvida dessa rofdjur sjelfva blifva offer för andra, är ännu icke bekant. Man finner stundom på dem ett slags små högröda, päronformiga gryn, som endast äro eggen till vissa små vattenspinnlar, at slägtet Hydrachna.

Om Nepa såsom fullväxt öfvervintrar flere gånger, eller hvad ålder hon i det hela kan uppnå, är ännu icke fullständigt utrönt.

Fig. 1, föreställer en ung Nepa, före dess första ombyte af hud. Fig. 2, densamma efter andra hud-ömsningen. Fig. 3, en nästan fullvuxen larv, med början till vingar. Fig. 4, en fullkomlig Nepa i hvilande ställning. Fig. 5, densamma flygande. Fig. 6, en genomskärning af bålen. Alla dessa figurer äro i naturlig storlek. Fig. 7, hufvudet med snytet förstoradt. Fig 8, en antenn. Fig. 9, ett af de främsta benen. Fig. 10, den yttersta delen af bålen, jemte luftröret, hvaraf fig. 11 visar en genomskärning i ökad förstoring. Fig. 12, egg, i naturlig storlek. Fig. 13, 14, sådana förstorade. Fig. 15, stycken af tvenne eggstockar, jemte deras mynning, mycket förstorade.

Fig. 12-15, samt fig. 1, 2 äro lånade af Rœsel, de öfriga tecknade efter naturen.


1825.   Dn.