Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/314

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


72- KLOCK-DJUR.

Vorticella Convallaria.

Konvaljelik Varticell, KhcMpir, Vridsljélh. På Danska:

Snurreret På Tyska: Schneller, MayWtmchen-Schneller

(Oken),

Kroppen klockformig; munnen öppen, med 2:ne dubbla, motsittande tungor inom kanten. Stjelken hårformig, läng, sammandrager sig skrufformigt. Hela djuret fritt, enkelt.

Vorticella Convallaria Linn. Syst. Nat. Ed. XII, II, pag. 13*9> *>• •". (Zaorniii)- — Muller Anira, infus. paj*. JiS , n, 344, Tab. XLIV. fig. 16. — Rassel Ins. Belust. III. p. 537, tab. 97. — Lcdermutler Microscop. p. 75, t. 7. f. D. — Leuwetihoeh Transaet. I. a , x>. Jt. — Vallai Zonpfi. J4. — Cuvier R*gne anim, IV. p. 69, (Poiypes nus). — Oken Handb. der Naturg. Ht. II. p. 46. — jigardh uti Act. Hat, cur. Tom. X. p. ng Tali. VII. f. a.

uppfinningar hafva från en så enkel början föranledt så stora och mångfaldiga upptäckter, «om det lyckliga fyndet af glaslinsens förstoringsförmåga. Med denna talisman har Aitronomien utvidgat sitt område till Verldjsystemer, hvilkas itorlek och aflägsenhel tankan knappt förmår fatta, och med densamma har Naturforskningen tillegnat sig en ny verld, af oräkneliga, tör blotta ögat osynliga varelser. Genom några sådana linsers förening upptäcka vi nu i en enda vattendroppe hundratals djur, för hvilkas rörelser den utgör en tillräcklig rymd, och med samma enkla medel afslöjas organismernas inre sammansättning, deras finare väfnader utredas och läggas i öppen dag. —Ej mindre vigtig är den, genom denna mikroskopiska verlds upptäckt, vaknade idéen, at dess lefvande alster kunna af naturen fram bringas omedelbart ur andra organismers upplösta delar, utan att, enligt hvad för de högre djuren erfordras, vara produciion af likartade föräldrar. Ehuru stridande mot en från de fullkomligare organismerna hemtad analogi denna åsigt än verkligen är, vinner den, gor.om sednare tiders talrika försök, dock allt mera styrka. I synnerhet frambringas mångfaldiga arter af dessa små djur, om växters eller djurs delar öfv c igjutas med rent vatten, äfven om detta är di-