Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/314

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

72.

KLOCK-DJUR.

Vorticella Convallaria.

Konvaljelik Vorticell, Klockdjur, Vridstjelk. På Danska: Snurrere. På Tyska: Schneller, Mayblümchen-Schneller (Oken).

Kroppen klockformig; munnen öppen, med 2:ne dubbla, motsittande tungor inom kanten. Stjelken hårformig, lång, sammandrager sig skrufformigt. Hela djuret fritt, enkelt.

Vorticella Convallaria Linn. Syst. Nat. Ed. XII, II, pag 1319, n. 11. (Zoophyta). — Müller Anim, infus. pag. 315, n. 344, Tab. XLIV. fig. 16. — Rœsel Ins. Belust. III. p. 597, tab. 97. — Ledermüller Microscop. p. 75, t. 7. f. D. — Leuwenhoek Transact. I. 2, p. 51. — Pallas Zooph. 54. — Cuvier Règne anim. IV. p. 69, (Polypes nus). — Oken Handb. der Naturg. III. II. p. 46. — Agardh uti Act. Nat. cur. Tom. X. p. 129 Tab. VII. f. 2.
Få uppfinningar hafva från en så enkel början föranledt så stora och mångfaldiga upptäckter, som det lyckliga fyndet af glaslinsens förstoringsförmåga. Med denna talisman har Astronomien utvidgat sitt område till Verldssystemer, hvilkas storlek och aflägsenhet tankan knappt förmår fatta, och med densamma har Naturforskningen tillegnat sig en ny verld, af oräkneliga, för blotta ögat osynliga varelser. Genom några sådana linsers förening upptäcka vi nu i en enda vattendroppe hundratals djur, för hvilkas rörelser den utgör en tillräcklig rymd, och med samma enkla medel afslöjas organismernas inre sammansättning, deras finare väfnader utredas och läggas i öppen dag. — Ej mindre vigtig är den, genom denna mikroskopiska verlds upptäckt, vaknade idéen, at dess lefvande alster kunna af naturen frambringas omedelbart ur andra organismers upplösta delar, utan att, enligt hvad för de högre djuren erfordras, vara production af likartade föräldrar. Ehuru stridande mot en från de fullkomligare organismerna hemtad analogi denna åsigt än verkligen är, vinner den, genom sednare tiders talrika försök, dock allt mera styrka. I synnerhet frambringas mångfaldiga arter af dessa små djur, om växters eller djurs delar öfvergjutas med rent vatten, äfven om detta är di-