Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/76

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


AI.LMÄN PADDA. 4l

När våren med säkerhet inträfF»r, gifva de sig snart, merendels efter solens nedgång, tillkänna genom ett sakta qväkande ljud på de platser som hysa dem. Nu nalkas också parnings-tiden, och som dtnna förrättning måste ske i vattnet liksom i allmänhet för grodorna, så ombyta ock Paddorna sin vistelseort. Man har under detta selt hanen, Hugon gång aflägse Från den våta brudsängen, ertoppa en hona, hvilken i ögonblicket sluten i hans armar, nödgas sålunda släpa sig fram lång väg med sin börda, till den sumpiga ort dit natursdriften leder henne att aflemna ämnet till sin afföda. Också fäller hon icke ett enda egg lörrin målet tunnes. Parningen varar en vecka och älven flera, då årstiden ar kylig. Nu höres ett beständigt qväkande, och särdeles ett starkare knurrande af hanen, då en medtäflare söker att göra honom platsen stridig, hvarvid bakfötterne tjena honom till värn och försvar. Fåfängt slites han från föremålet for sitt begär: äfven betäckt med sär, ja stympad, skyndar han å nyo att para sig. Omsider börjar honan att fälla rommen som af hanen befröas, under det han med någon af bakfotterne drar den under sin bakdel och sedan släpper den. Eggen, inneslutna i ett genomskinligt segt slem och svarta till färgen, bilda 2 strängar eller snören som fasthänga vid honan. Tidtals uppkommer paret till vattenbrynet för att andas, och snart gå de åter till botten att förnya deras bemödanden, och detta sker många gånger. Strängarne förlängas vid hvarje nytt eggpar till flera tum, så alt de slutligen efter is timmar, dä alla eggen äro lagda och Lef roade. kunna utgöra en sträcka af 20 nlnar. Beundransvärd är tillika den färdighet hvarmed hanen, liksom förrättar förlossningen, då honan, oformögen att sjelf entlediga sig, den förra medelst bakfotterne småningom utdrager de strängar, i hvilkas slem eggen ligga insvepta *).

Endast nattens mörka lugn gynnar Paddornas biläger. Likväl har man funnit att paren under flera dagar efter eggläggningen icke varit åtskilda. Rossel har orkså öppnat sädana honor och funnit deras eggstockar alldeles uttömda , och detta oaktadt har parningslystnaden hos haiien lika ifrigt fortfarit. Besynnerligt fenomen hos ett väsende, hvar* natur är sjelfva tröghetens afbild.

  • ) »Le måle lui préte son secours. L*«ccoucheur le pluj expéritnenté

nr; s'ac(juitte pis mieiix de set foncliotij, que ee mäle iflineiix & eropresié 5'acquiue dei siennes.- Bannet Contemplat. de ia Nahire 2. p. ajs.