Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/218

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 202 —

öfning ökade och ofta med åren tilltagande verksamhet hos vissa sällsynta menniskor, kunde hämta ett lika så sannolikt bevis, som de flesta philosophien lemnar, på den för menniskoslägtet så tröstfulla sanning, att själen, detta okända väsende, består af olika ämnen med kroppen, hvars rörlighet alltid förminskas genom nötning, och hvars verksamhet med åren afmattas.

Men, mine Herrar, betraktom Grefve Scheffer i det vigtiga embete, som förnämligast bevisar allmänhetens förtroende för hans stora egenskaper, och hvars lyckliga utöfning, hedrad och krönt med Fäderneslandets tacksamhet, grundat ett folks sällhet, genom dess Konungs upplysning och dygder.

Om detta embete, mine Herrar, blott till sin verkan bland enskilta medborgare, i alla tider blifvit ansedt för så värdigt regeringars omtanka; huru mycket vigtigare skall det vara vid thronen, der en persons sinnelag bereder många millioners öden; och der ej allenast dygder eller laster hos regenten draga folkslagens seder i sina spår, utan ofta nycken af ett enda ögonblick bestämmer deras väl för flera hundrade år. Det är sant, grunderne till allt ligga i en lycklig födsel. Naturen, då hon varit gynnande, kräfver ringa tillhjelp af konsten, då hon är hård, låter sig ej tvingas. Men äfven då hon