Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/219

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 203 —

gjort allt som hon kunnat göra, huru mycket beror ej på upfostrarens skicklighet? Huru svår är ej denna pligt, att strax ikläda sig en faders skyldigheter och makt, innan hjertat hunnit skänka hans rättigheter; huru laggrann denna nödvändiga blandning af myndighet och af vördnad, af ståndaktighet och af eftergifvenhet, af stränghet och af fromhet; hvilken skarpsinnighet att söka de fördolda frön af snart uppväxande böjelser, innan de visa sig sjelfva med en styrka, som ej då kan brytas; att dämpa eller öka dem, att draga nytta af de farliga, att stundom sätta gränsor för de goda; att sammanbinda för mycket häftiga med de svagare, och genom denna förening bringa alla till den största möjeliga verksamhet. Till allt detta, mine Herrar, och många andra föremål fordrades en ledare, eldig att fatta orsakerna, tålig att afbida verkningarne, skicklig att byta om medel och sinnelag efter tillfällen; det fordrades en man, som med mannaålderns erfarenhet förenade ungdomens behag; med ett ord: det fordrades Grefve Carl Fredrik Scheffer.

Värdet af hans möda under dessa vigtiga göromål, skall ej förminskas, fastän vi medgifva att lyckan hade skänkt åt hans vård hjertan brinnande för det goda, snillen förtjusade af det vackra. Men då vi nu, under en stor Konungs spira, för mycket öfverlemna oss till njutandet af vår sällhet, för att söka alla källorna dertill; då vi se enigheten återställas, freden bibehållas,