Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/60

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 44 —

N:o 9. Expeditions Sekreteraren Adlerberth.
N:o 10. KammarRådet af Botin.
N:o 11. CantzliRådet Rosenstein.
N:o 12. StatsSekreteraren Schröderheim.
N:o 13. CantzliRådet Grefve Gyllenborg.

Sluteligen behagade Konungen Sjelf underteckna Akademiens Stadgar och låta dem af de närvarande Ledamöter, hvar efter sin nummer, underskrifvas; hvarefter Konungen åter begaf Sig till det inre rummet, beledsagad af Akademiens Ledamöter.

Sedan Kongl. HusgerådsKammarBetjeningen kring det midt i rummet stående bord framsatt 18 Länstolar, hvaraf en för den äldsta Ledamoten, Herr RiksRådet Grefve Höpken, sattes vid den öfra, och en för Sekreteraren vid den nedra ändan af bordet, men de öfriga efter deras nummer på hvardera af sidorna; inkommo Akademiens Ledamöter å nyo, och intog hvar och en den stol, som med dess erhållna Nummer var tecknad.

Konungen täcktes, i en för Honom tillredd Läktare med galler, incognito bivista det återstående af Akten.

Herr RiksRådet Grefve von Höpken, och efter honom hvar Ledamot i sin ordning, samt sluteligen Sekreteraren, höllo följande Tal: