Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/191

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— x87 — den djerfves beslutsamhet och handling; ty med ämnets vigt täflade vigten af dess skyndsamma afgörande. Men hvad det gällde, det fans; och grunden blef lagd och grunden står fast för Sve- riges ära och sjelfständighet; ty Lagen i sam-< manhällande former , tryggar lika Konungens makt och Folkets frihet — allmän rätt och en- skilt frid. Det var likväl icke nya opröfvade Stats-theorier som här behöfde utre(fas, än min- dre någon öfvergfing från slafsinne till sjelfsvåld att för ensidiga ändamål befordra, och sedan, fast förgäfves, vid beräkningarnas gräi^s söka hej- da och qvarhälla; nej — det var måttan och all � varet som hade att lifva och ordna de aldrig försvunna, i Nationen fortlefvande hufvuddra- gen — att blott rätta och återföra hvad derifrån tillMigt afvikit.^ Statens eller personens angelägenhet, med fri yttrande rätt framställd till medborgares upp- märksamhet och deltagande; med tillit under* lagd oberoende Domares pröfning; med förtrö- stan öfverlåten till afgörande åt en makt -ägande Konung, som, understödd af ansvarigt Råd och belönad af folkets kärlek, måste hafva Fädemes- landets ära i oskiljaktigt förbund med sin egen; det var på dessa, urminnes Svenska grundvalar | som Samfunds-fördraget förnyades. Utan behof att af uppställd jemförelse med andra Nationers Stats*skick, hämta belåtenheteu med vårt eget, kan likväl den rättsinnades blick icke undgå att fatta det olika skenet af den