Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/195

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 191 — dammans då det gällde att möta faror eller skif- ta fördelar: inom slägterna gällde det fadérliga väldet oinskränkt. Den första lagstiftningen upp- fattar ock derföre hvad som angår personliga säkerheten. Lagar för egendoms säkerhet och tryggande former för rätts -förhållanden, höra, Jios hvar Nation, till en sednare tidpunkt, då slägt-fördelningarne sammansmält i större massor och bildat stater; utredda begrepp och vunnen upplysning hafya då af nödvändighet utfordrat dem: de intaga sedan efter hand det vigtigaste rummet och sönderfalla i mänga under-afdelnin- gar. Den förra är, med fa skiljaktigheter, lika bland alla folkslag, derföre att det är naturens egen Lag. Att stifta sämja , eller med hämd som vida famnar y kommo de starke till Domen. Men sedan växte Lagen från enkla bud , af samvetet utsagde, till djup vettenskap; kallande alla an- dra att sig betjena, i utbyte mot det skydd hon gaf åt deras fria öfning. Att bevara i skyddande former hvad som allmänt erkändes för rätt, blef snart en vlisendtligare omsorg för Lagstiftaren^ än att utreda grunderna för rätt: att bringa det erkända med de skyddande formerna, till en kraftig utföring, blef Domarens. Till mathema- tisk visshet kunde emedlertid ingendera uppdrif- va sin andel , ehuru detta skulle vara högsta må- let, efter hvar tids uppfattnings-förmåga. Så innefatta ett Lands Lagar det vigtigaste sammandraget af dess historie, ett talande ut- tryck af folkets karakter | seder, hyfsning och