Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/217

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


ningens vittnesbörd , ur de Gudomliga Skrifter han för oss tolkade, tacksamt upprepar ordet: Hans hvila skall vara dra!

DirektQi^en gaf dereftcr tillkänna, at ALademien till prisämnen for årets tädan uppgifvit: / Vähaligheten: i:o 1 nyo Äreminne öfver Kongl. Rådet och Gansll- Presidenten Grefve Bengt Oxenstjerna. a:o Historisk och Filosofisk jemnförelse emellan Sven- ska Konungarna Gustaf I och Gustaf II Adolf, till storhet och Konungavärde, 3u> Fråga: Om en nj Vitterhet af högre anda och full � lomligare verkning på de menskliga sinneskrafterna i våra dagar verkligen uppkommit? och, i fall så vore, hvaruti skilde sig denna till grundsatser och åsigter ifrån i7:de och i8:de seklernas godkända Vitterhet, och hvilket vore hvar- dera slagets förhållande till den gamla klassiska? 4:o Karakteristik af tiden och de utmärkta handlande personerna i Sverige från år 1592 till i6oo � För öfrigt lemnades frihet, att, till försök i den Histo* riska stilen , välja någon icke alltföV inskränkt period, eller någon märkelig händelse, tjenlig föV en utförligare berät- telse, eller ock målningar af flera namnkunniga personer, vare sig ur Sveriges eller andra Länders Historie, med för- behåll att ämnet icke fick vara närmare vår tid^ än slutet af i6oo:talet Fem Skrifter hade inkommit, af hvilka Akademien till* dömt det Stora Priset åt N:o 3 Armminnm öfver Grefvm S^ngi Oxensijerua, som till en del upplästes.