Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/281

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 277 — man icke uträttar mycket godt eller stort för samhället: med den finaste statsklokhet och för- sigtighet visste begge att förena uppriktigheten, som blott ^ifver de löften hon ämnar uppfylla, och redligheten, sora uppfyller de redan gifria: begge voro på höjden af sin tids upplysning och lärdom: begge lyste för sina samtida, ej blott genom statsmannens egenskaper, utan ock ge- nom den enskilta mannens dygder: lika oförvit- lige seder, en lika oskrymtad Gudsfruktan, lika vördnad för lagarne, lika tillgifvenhet lör regen- ter, och lika kärlek till Fädernesland kröna bag- ges förtjenst. Den olikhet, som vi emedlertid trott oss finna i Grefvarne Axel och Bengt Oxensijernas siatsmanna -egenskaper, mfuine den icke till en stor del ägt sin grund i skiljaktigheten af de ti- der, hvari deras lefnad inträffade? Europa säg. Axel Oxenstjerna uppträda, när religions-nitet ännu kunde uppväcka krigen och föröka deras fasor, bland till hälften bildade folk. Bengt Ox- enstjernas förnämsta verksamhet inföll ett hälft sekel derefler, då sinnena, renade af förnuftets odling, svalnat för svärmeriets ingifvelser. Måste den förre medarbeta till uppställandet af den Europeiska statsbyggnaden, innan jäsningen än- nu var dämpad: såg deremot den sednare denna, resliga byggnad till alla dess delar stadgad och dess jemvigt mot förstorings-andans ingrepp be- tryggad. Så olika förhållanden fordrade olika handlingssätt: grundläggaren bqrde vara utrustad