Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/305

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Alla dessa Åtskillnader , så till form som vtt* sende ^ mellan de gamles dramatiska konst och de njares y tyckas ådagalägga , att de förre här-> utinnan kunna tjena de sednare endast till lär* dom, ej till efterföljd. Märkvärdigt är , att under det man i vissa länder ställt sig den antika tra-* gedien till ensam föresyn , man likväl i det kos- miska gått en alldeles motsatt bana. När Greker- nes lustspel vaf en jättestor lek med tankanoch inbillningen, och när skalden, under en skenbar ändamålslöshet och godtycklig frihet , omhvälfde hela universum, utan att något yttre eller mora* liskt syfle syntes ha framkallat det luftiga skäm- tet, som vanligen upplöste sig i ett intet, är der- emot hos de nyare, synnerligast hos dem, hvilka i öfrigt önskat vara de gamles efterträdare på skå- deplatsen , skämtet blott en genomskinlig slöja , som omhöljer ett allvarsamt, ett sedelärande än- damål. Missförstånd , feltag , fåftlngliga bemödan- den genom löjliga passioner, äro synbarligen blot( redskaper, för att uttrycka en moralisk regel, hva- dan också sjelfva lärosatsen, i full dogmatisk rust- ning , ofta gifvits på köpet , och utgjort upplös- sten att föVsättR sig i anditis löj^eii , har dock ej fattat andan af Grekeriies lustspel, sådant det var hos Aris- tophanes. At hon mäter det efter samma måttstock ,

�om ligger fÖr Molieres komedier, visar tillräckligt^ att 

hon , ehuru genom sitt snille lika mycket man , som qvinna, likväl delte sitt köns öde, att aldrig rätt kunna inse betydelsen af det stort och djerft humoristiska. Men det är ock så gammalt och vant, att likna Moliére vid den gamla Greken. Hade man blott besinnat Kellgrens tittryck om jeuiloreiseu emellan Bellmau 9ch Anakreoci!