Sida:Svenska fornminnesföreningens tidskrift (IA svenskafornminne34sven).pdf/189

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

Strödda anteckningar om Kinds härad i
Vestergötland i äldre tider.[1]

Af G. DJURKLOU..
När och huru olika trakter af vår jord fått sin första befolkning är en fråga, på hvars lösning i våra dagar arbetas med mycken ifver, och ehuru det tillfredsställande svaret mångenstädes ännu länge torde få höra till önskningsmålen, då en mängd andra spörsmål derförinnan måste bringas på det klara, så äro dock svårigheterna icke öfver allt lika stora. Medan i det mellersta Europa det ena folket aflöst och förträngt det andra, och den yngre kulturen vunnit samma utbredning som en förgången äldre, företer t. ex. vår halfö flere för en sådan

  1. Såsom antiqvitets-intendent gjorde förf. till dessa anteckningar år 1869 en antiqvarisk recognoscering i en del af Elfsborgs län, då Kinds härad äfven besöktes. Hans instruktion ålade honom att taga reda på fornlemningar, fornfynd, konstsaker, folkseder, folksägner och visor, bygdemålen, gamla handlingar m. m. Följaktligen måste hans skörd blifva oliqvid in omnibus men i följd af den korta och särskildt för ett studium af folkspråket och sederna otillräckliga tid som kunnat egnas hvarje trakt — nihil in toto. För att emellertid visa, huru han tänkt sig Sveriges antiqvariska undersökning efter den plan, som uppstälts för antiqvitets-intendenten, har han ansett sig böra meddela detta prof, der naturligtvis det speciela bouppteckningsinstrumentet, d. v. s. de antiqvariska sockneförteckningarna, utelemnats. Den närvarande uppsatsen, afsedd för tidskriften Land och Folk, var ämnad att blifva en folkskrift, hvarföre allt, som för den stora allmänhetens uppfattning skulle möta några svårigheter, sorgfälligt undvikits. Stil och hållning är derföre allt för lätt för en tidskrift, afsedd att innehålla mera vetenskapliga afhandlingar; men tiden har ej medgifvit en omklädnad, lämpad efter den nya inqvarteringen.