Sida:Svenska fornminnesföreningens tidskrift (IA svenskafornminne34sven).pdf/326

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
296
P. OLSSON.

Bronsspännet är enskaligt, genombrutet, rundt (diametern 73 mm.) och liknar fig. 579 i »Sv. forns.» Det är något ergigt och visar flerestädes spår af eldens inverkan. I det hela svagt konvext har det dock på midten en mera framskjutande, nästan kägellik del, försedd med fyra hål, och för öfrigt fyra svagare framträdande, korsvis stälda upphöjningar, hvilka, ehuru helt släta, påminna om de på spännen från vikingatiden så ofta förekommande djurhufvudena. För öfrigt upptages spännets hela öfre sida, med undantag af en 8 mm. bred kant, af bandformiga slingor, hvilka dock långt ifrån visa sig så tydligt flätade som på nyss anförda fig. På undre sidan ser man dels en jernklump, troligen utvisande nålens fäste, dels ock midt emot detta två afbrutna kopparnaglar, så stälda, att en kommit på hvardera sidan om nålens yttre del.

Båda sakerna förvaras hos kontraktsprosten N. T. Feltstöm i Hammerdal, som meddelat upplysningar om fynden derstädes och lånat mig yxan och spännet för att aftecknas.


3. Bredvid nu omtalade fornlemning låg ett röse af utseende som ett vanligt åkerröse, hvilket äfven öppnades. Midt på röset växte en stor asp, och under denna träffades delar af ett menniskoskelett, en större tand, som förmodas hafva tillhört en häst, samt benaska och kol i mängd. Redskap eller prydnader anträffades ej; möjligt är dock, att sådana der finnas, emedan den inträdande vinterkölden hindrade vidare undersökningar.

Ännu finnes ett tredje, orördt röse bredvid de omtalade. Likaledes finnes vid Prestgårdens fäbodar på andra sidan Hammerdalssjön flere orörda rösen, troligen från samma tid. Önskligt vore, att de finge qvarstå orubbade, tills de kunna blifva föremål för undersökning af sakkunnige personer.


2. Förteckning öfver jemtländska fornsaker från

A. Stenåldern.

a) Skandinaviska typer.

1—3. Spjutspetsar af flinta. Olsson »Några upplysningar om fornsaker i Jemtland». N:o 1—3.

4. Dolk af flinta. D:o d:o » 4.

5—9. Yxor med skafthål. D:o d:o » 9—13.