Sida:Svenska industriens män.djvu/78

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


CARL VICTOR HELJESTRAND.

I vår tid är, mera än fordom, det sträfsamma fredliga arbetet äradt och aktadt. Vi skänka vårt lifliga bifall åt en kraftig andes praktiska verksamhet och glädjas åt hans väl förtjenta framgång. Men stundom blandar sig med vår beundran för oförtröttade sträfvanden en känsla af vemod, när vi se den gode och trogne arbetaren ryckas bort, just då han skulle skörda, hvad han sått, och detta, ehuru vi veta, att en långt härligare skörd väntar honom.

Sådana betraktelser tränga sig på oss, då vi stå i begrepp att i korthet skildra Carl Victor Heljestrands lefnadsöden.

C. V. Heljestrand föddes i Eskilstuna den 30 januari 1816, der hans fader, rådmannen Olof Heljestrand, som inhemtat den i vårt land förut okända konsten att anbringa etsning och förgyllning på stålarbeten, år 1810 börjat en tillverkning af finare stålfabrikater. Redan vid 12 års ålder deltog sonen, C. V. Heljestrand i arbetet på fadrens verkstad, hvilken efter den gamles död (1837) öfvertogs af äldre brodren Nils Fredrik. Ynglingen, Carl Viktor, arbetade dock fortfarande der till år 1843.

Emellertid hade år 1842 genom professor N. G. Säfström hos kongl. kommerskollegium väckts förslag, att för finsmides-industriens utveckling i Eskilstuna några arbetare skulle utsändas för att praktiskt taga kännedom om denna industri i främmande land. På grund häraf erhöll nu C. V. Heljestrand anbud att för detta ändamål resa till England, men då han saknade kunskap i åtskilliga härför erforderliga ämnen, bland annat i engelska språket, begärde han hos kommerskollegium understöd för att någon tid vid teknologiska institutet i Stockholm få tillfälle att förskaffa sig insigter i dessa läroämnen. Detta beviljades, och han vistades sedermera vid nämda läroverk några månader under år 1843, hvarefter han på hösten samma år begaf sig till England, der han efter många svårigheter erhöll anställning vid hrr Parkers & Lindbys kniffabrik i Sheffield.

Genom sitt tilldragande sätt vann Heljestrand der helt snart allmänt förtroende bland de engelska arbetarne, hvarigenom han så mycket lättare sattes i stånd att inhemta de kunskaper, hvilka utgjorde hufvudsyftemålet med resan. Vid slutet af år 1845 lemnade han derföre England och reste öfver Belgien och Tyskland, öfverallt tagande kännedom om de förnämsta fabrikerna, som rörde hans fack, samt återkom samma år till Eskilstuna.

Redan följande året företog Heljestrand en ny färd till England med kammarherren Emil von Stockenström och på dennes bekostnad, hvarvid vägen togs genom Danmark, Tyskland och Frankrike. Ändamålet med denna resa var att i Sheffield hos dervarande gjutstålsfabrikanter få nämde kammarherres den tiden betydliga jerntillverkningar försökta och antagna, hvilket äfven slutligen lyckades.