Sida:Svenska industriens män.djvu/94

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

CARL DAVID LUNDSTRÖM.

I vårt lands förnämsta handelsstad vid vesterhafvet, vid foten af ett bland de forna fästningsverken i Göteborg reser sig Rosenlunds spinneri, en väldig fabriksbygnad i trenne våningar. Blotta anblicken af detta storartade etablissement, der allt är på omsorgsfullaste sätt anordnadt ej blott för åstadkommande af ett utmärkt fabrikat, utan äfven för de der anstälda arbetarnes både andliga och lekamliga bästa, måste mägtigt anslå den besökande. Men ännu mera skall hans beundran ökas för den oförtröttade verksamheten hos Rosenlunds Spinneri-Aktie-Bolag, då han får veta, att bolaget sedan år 1873 dessutom inköpt Anderstorps spinneri i Halland samt uppfört i den s. k. Gamle staden vid Göteborg ett detta år (1875) fullbordadt spinneri i förening med ett större blekeri, gasverk, arbetarebostäder m. m., så att bolagets etablissement för närvarande ega inalles circa 50,000 spindlar och de vid desamma befintlige arbetarnes antal uppgår till omkring 1,000 personer.

För att visa, huru riktigt Rosenlunds aktiebolag uppfattat vigten och betydelsen af att väl vårda sig om den stora arbetarepersonalen, vilja vi här omnämna några af de förnämsta inrättningarna i detta hänseende. Bolaget har nämligen grundlagt icke mindre än 3 sjukhjelpskassor, som utöfvat en särdeles gagnande verksamhet, en konsumtionsförening, ett bibliotek med läsesal samt slutligen inrättat ett badhus, der alla slags bad kostnadsfritt serveras åt arbetarne.

Allt redbart arbete kräfver sin lön, och denna senare har äfven i rikt mått kommit bolaget till del. Dess fabriksalster vinna fortfarande tillbörligt erkännande i allt vidare kretsar; derom vitnar icke blott den ständigt ökade verksamheten, utan äfven de pris, som fabrikaten erhållit vid alla verldsutställningar och en mängd mindre expositioner.

Det vi nu yttrat är ej tomma fraser, utan helt enkelt ett anförande af rena fakta; men hvad vi hittills ej talat om, det är om den kraft, den skicklighet, den osparda möda, som den man måste utveckla, hvilken sammanhåller och leder det stora industriela företaget. Denne man, med hvars bild och lefnadsöden vi här prydt dessa blad, är disponenten för Rosenlunds Spinneri-Aktie-Bolag Carl David Lundström.

Allt ifrån anläggandet af Rosenlunds spinneri till närvarande dag har grosshandlaren Lundström beklädt denna disponent-befattning samt med outtröttligt nit och lysande framgång befordrat företagets snabba utveckling; och detta till år 1873 under eget namn samt sedermera i förening med äldste sonen, Carl L. Lundström, under firma C. D. Lundström & C:o.

Carl David Lundström föddes den 22 april 1809 i Örby prestgård af Göteborgs stift, der hans fader var prost och kyrkoherde. Till sexton års ålder åtnjöt han enskild undervisning af dåvarande professorn, sedermera biskopen i Göteborgs stift Anders Bruhn, genomgick derefter Göteborgs handelsinstitut och etablerade sig såsom köpman i Göteborg år 1834. Först tolf år derefter beträdde han den bana, som sedermera beredt honom så stor heder och framgång, då