Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


Kongl. Maj:ts och Riksens Cancellie Collegii
Företal
til Lagen.


THen Alswåldiga Gudens och hans heliga wiljas naturliga kiännedom är allom Menniskiom i hiertat så diupt inskrifwen, at intet Folk ännu är funnit, som sig utan Gud och Lag bekiänna gittat; Fast mera hafwa alle sin sammanlefnad och trefnad på Gudstienst och Lag enhälligt grundat. Ehuru Folkslagen ifrån Urstiftarens rätta mening sedermera afwikit; intyga doch the hos them fundne inrättningar, at the om bägges oumgängelighet warit öfwertygade. Öfwer then förra hafwa Menniskiorne ingen frihet, utan måste nödwändigt blifwa wid then, som then Allwise uphofsmannen föreskrifwit; Men inrättningen til thet borgerliga sälskapets wärn och bästa har han lemnat thet sunda förnuftet på förberörde grund at fastställa, påbiuda och förändra. Ju försichtigare thenna stadgad är, och ju nogare then handhafwes, ju lycksaligare giör then sina Följare. Lagens billighet och ålder lämna Landet oemotsägeligit bewis om thess Inbyggares förmåner för andra uti heder, rätter och ur-åldrig besitning.

Swerige
† 2