Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/164

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
126
Bygninga Balk.

gård, som ther utom ligger, eller böte för åwärkan, som sagdt är.


3. §. Warder någor del af almänning i frid lyst, at skogen tilwäxa må, eller för annan orsak; böte then, som ther hugger, för åwärkan, och betale ther til witet, som förelagdt är, och skadan åter.


4. §. Ej må någor tillåtas at giöra intagor å almänning. Tager någor ther af in; rifwe thet genast up, och böte, som i 10. Cap. och 4. §. sagdt är.


XVII. Cap.

Huru bys fiskewatn nyttjas må.


1. §.


OSkift fiskewatn måge the, som äga del theri, bruka med not och nät, hwar til nödtorft sin. Wil någor fiskewärk bygga; giöre thet efter sin ägolott i by, alt efter som lägenhet ther til är. Wil en skifta, och annar ej; hafwe then witsord, som skifta wil, ther Domaren pröfwar, at thet utan andras förfång ske kan.


2. §. Wil någor bygga fiskewärk i forssar, strömar eller sund, som ej kunna delas; biude tå grannar at bygga med sig. Wilja the ej, och pröfwar Rätten thet ske kunna, utan theras skada; förelägge