Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/185

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
147
Bygninga Balk.

XXVI. Cap.

Huru almänne hus skola byggas.


1. §.


ALle, som i soknen bo, skola Kyrkio bygga och uppehålla, och hwad ther til hörer: såsom klockostapel, kyrkiomur, soknestufwu, och fattigstufwu. Bygningswärke, körsslor, och annar kostnad, utgiöres härtil efter hemmantalet, och dagswärken efter matlagen. Innan något i thy mål företages, skola soknemännen kallas tilhopa, at therom samrådas, och sig förena.


2. §. Prestegård skola ock alle bygga efter gårdatalet, men sätes och ladugårdar, så ock afhyste rå och rörs hemman waren ther frie före. I prestegård skal wara stufwa med twå kamrar, kök, brygghus med bakugn, bod med dubbel botn och loft, wisthus, lada med tu golf och loga, fähus och stall, alle til then storlek, som särskilt ther om stadgadt är. Thessa hus, och ej flera, äga soknemän med tak och innanredet Kyrkioherden färdiga antwarda, och ware han sedan skyldig, at hålla them wid macht med egen kostnad. När the af ålder och bruk, och ej af Prestens wanrycht förfalla; tå skola soknemän them bygga och bättra på theras kostnad,

och
T 2