Sida:Then Swenska Psalmeboken.pdf/196

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Så wil jagh frij ther wågha uppå/
Alt thet jagh förmå/
Wiltu migh tin Anda senda/
Så troor jagh wist/ o HERRE Christ/
Hwarken kött eller werld/ eller dieffuuls flerd/
Skola migh ifrå tigh wenda.

Om hela werldzens och dieffuulens mact/
Medh theras krafft/
Wilja bruka sijn argha list och kynne/
Så är doch hoos tigh hjelp och tröst/
Som oss haffuer löst/
O HERRE tu kant them öffuerwinna/
Doch wil jagh gerna gå/ på retta wägen stå/
Sköta ingen man/ ware hoo han kan/
När Christum låter jagh migh finna.

Thet kommer then dagh och är hardt när/
Then ångest bär/
Allom som sigh låta först reckia/
Och icke haffva troodt förwist/
På tigh HERRE Christ/
Theras skalkheet skalt tu upteckia/
Och straffa så/ bådhe stora och små/
Til ewigh tijdh/ o HERRE blijdh/
Tu werdes migh til liffvet upweckia.

En