Sida:Tryckfrihetsförordning 1766.djvu/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


obetänksamma omröstningar, finne Wi desslikes i Nåder för godt, thet måge the under en ej mindre onödig än skadelig tysthet nu mer icke längre hållas; Hwarföre, eho som sig anmäler, ehwad han har del i saken eller ej, at uti mål, hwar som hälst votering förevarit, wilja låta trycka äldre och nyare omröstnings Protocoll, må the, så snart Dom eller Utslag i saken fallit, genast emot lösen utgifwas, tå vid hwart och ett Votum then voterandes hela namn bör tillika tydeligen utsättas, antingen thet är vid Under-Domstolarne eller Hof- och Öfwer-Rätterne, Collegierne, Executions-Säten, Consistorierne eller andre Publique Wärk, och thet vid förlust af Ämbetet för then, som thetta wägrar eller sig i någor måtto häremot sätter; Kommandes i följe häraf tysthets Eden at hädanefter i thenna del jemkas och rättas.

§. 8. Med Merrar Riksens Råds egne Voteringar, förutan i the mål, som hemliga Ministerielle Ärender angå, så ock med Betänkanden och Förklaringar öfwer the ansökningar eller beswär, som hos Riksens Ständer anmälas skola eller anmälte blifwit, ware, på enahanda grund och sätt, som i föregående §. omförmäles, Lag samma.

§. 9. Jemte Rättegångs och andre ofwannämde Handlingar skal thet ock stå hwar och en Part fritt, som hafwer någon sak eller något annat dess rättighet rörande mål, uti hwad Domstol eller Publict Wärk thet wara må, såsom ock inför Oss Sjelfwe, Riksens Ständers, theras Deputationer och Utskott, til at theröfwer låta trycka en Berättelse eller så kallad Species Facti, med the thertil hörande Handlingar, om han för sig nödigt pröfwar; Dock at han härutinnan håller sig wid sanningen, så kärt honom wara må at undwika thet answar, som Lag förmår.

§. 10. Yttermera warder Tryckning tillåten af alla the Domar och Utslag, Resolutioner, Rescripter, Instructioner, Constitutioner, Reglementer och Privilegier, med mera dylikt af hwad art och beskaffenhet the wara måge, som för thetta äro utgångne, och än widare utgå ifrån Wår Råd-Cammare och Cantzlie, Departements eller Expeditioner samt Wåre och Riksens Hof- och Öfwer-Rätter och Collegier tillika med theras och andre Ämbetsmäns Ämbets Bref; Hit höra ock alla Societeters och Wärks samt enskildte Personers Memorialer, Ansökningar, Projecter och Förslager, Betänkande, Beswär, med Utslag och Swar therå, såsom ock alla Ämbetsmäns bewisliga så Laglige som olaglige giöromål och förrättningar med hwad sig therwid tildragit, nyttigt eller skadeligt. Och bör til then ändan uti alla Archiver fri tilgång lemnas at sådane handlingar få in Loco afskrifwa eller i bevittnad afskrift utbekomma; Och thet vid answar til giörandes, som uti 7. §. av thenna Förordning stadgadt är.


§. 11.